Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2017, 75159Ruimtelijke plannenBekendmaking voorbereidingsbesluit Grenscorrectie Nederland-België

Logo Eijsden-Margraten

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad op 12 december 2017 een voorbereidingsbesluit is genomen voor de gronden die deel uit maken van de grenscorrectie Nederland – België (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.VBGRC10001-VG01) en dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het betreft gronden die op grond van het Memorandum van Overeenstemming deel uitmaken van de grenscorrectie tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden. Gronden in en langs de Maas die op 1 januari 2018 deel gaan uitmaken van het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse en bevat tevens een verbod om het feitelijk gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied  te wijzigen. Van dit verbod kan het bevoegd gezag afwijken via een omgevingsvergunning indien er geen strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening en het gebied daardoor niet minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de nieuwe bestemming.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2018 en geldt voor de duur van één jaar.

Voor inzage in het voorbereidingsbesluit kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het voorbereidingsbesluit is tevens te raadplegen op de website www.eijsden-margraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplanen.nl/web-roo/?planindn=NL.IMRO.1903.VBGRC10001-VG01

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Eijsden-Margraten, 27 december 2017