Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 74916Vergunningen

Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Sonnega-Weststellingwerf, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Sonnega-Weststellingwerf. Van vrijdag 29 december 2017 tot en met vrijdag 9 februari 2018 ligt het instemmingsbesluit ter inzage. Als u eerder op het ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend, kunt u nu beroep aantekenen tegen het instemmingsbesluit. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Sonnega-Weststellingwerf?

Het gasveld Sonnega-Weststellingwerf wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V. in productie genomen. Het gasveld bevindt zich op een diepte van ruim 1.750 meter beneden maaiveld. Het gas wordt gewonnen vanaf de locatie Blesdijke (bereikbaar vanaf De Meenthe, nabij huisnummer 13). Deze locatie is van 2009 tot 2013 ook in gebruik geweest voor de productie van gas uit het gasveld Blesdijke.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen zijn betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van Antwoord is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Sonnega-Weststellingwerf, de Nota van Antwoord en de bijbehorende stukken van vrijdag 29 december 2017 tot en met vrijdag 9 februari 2018 inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag en bij de gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1 te Wolvega.

Het ontwerpbesluit met betrekking tot dit project heeft al eerder ter inzage gelegen. Als u op het

ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend, kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van zaterdag 30 december 2017 tot en met vrijdag 9 februari 2018 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vind u op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. W. van Driel (tel. 070-378 6835).