Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2017, 7487VerkeersbesluitenGemeente Nuth - Verkeersbesluit – Intrekken eenrichtingsverkeer en Kiss en Ride zone Keelkampstraat – Vaststellen eenrichtingsverkeer en Kiss en Ride zone Keelkampstraat – Nuth

Logo Nuth

Z.16966 INT.17725

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth ;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2 WVW 1994, lid 1) is het gewenst om in de Keelkampstraat te Nuth het eenrichtingsverkeer andersom in te stellen en daarvoor de benodigde verkeersmaatregelen te treffen;

Motivering

Toch hebben alle inspanningen van de diverse partijen tot onvoldoende effect geleid, en is geconstateerd dat bepaalde maatregelen voor verbetering vatbaar zijn. De bijgevoegde gespreksnotitie is een samenvatting van alle punten aangehaald door BS De Bolster en VVN Nuth. Geadviseerd wordt om onderstaande standpunten in te nemen:

 • 1.

  Eenrichtingsverkeer omdraaien: er wordt verzocht om het eenrichtingsverkeer om te draaien in combinatie met het uitwisselen van de K+R strook (met de overzijde aan de schoolkant). Dit maakt de situatie verkeersveiliger doordat de kinderen zodoende direct aan de schoolzijde kunnen uitstappen. Dit wordt haalbaar geacht. De omrijdafstand blijft gelijk omdat verkeer per saldo wordt uitgewisseld. Verder veranderd de kruising Pastorijstraat/Keelkampstraat fundamenteel, omdat na aanpassing het verkeer zal oprijden op de Pastorijstraat. Dit verbetert de doorstroming op de doorgaande weg. Ter aanvulling zullen borden met verplichte rijrichting worden bijgeplaatst;

 • 2.

  Dimensionering kruising Pastorijstraat/Keelkampstraat: deze is te ruim gedimensioneerd, waardoor de bocht regelmatig wordt afgesneden en de veiligheid voor langzaam verkeer onder druk komt te staan. De ruime bochtstraal is echter noodzakelijk voor vrachtverkeer omdat de aansluiting onder grofweg 135 graden gedimensioneerd is. Daarom is het niet haalbaar de aansluiting te vernauwen d.m.v. diamantkoppaaltjes;

 • 3.

  Markering schoolzone: verzocht wordt om de schoolzone te vergroten, en de markering toe te passen op de Pastorijstraat en de Parallelstraat. Dit zal worden meegenomen bij de planvorming t.b.v. de verhuizing kinderdagverblijf Chopinlaan naar de Pastorijstraat;

 • 4.

  Waarschuwingsborden voetgangersoversteekplaats: verzocht wordt om deze naar voren te halen om de zichtbaarheid te vergroten. Een schouw heeft echter uitgewezen dat dit reeds is uitgevoerd, en dus geen verdere actie behoeft. Verder wordt het aanbrengen van een VOP met drukknopinstallatie meegenomen bij de planvorming t.b.v. de verhuizing kinderdagverblijf Chopinlaan naar de Pastorijstraat;

 • 5.

  Groenpilaren: na het omdraaien van de rijrichting in de Keelkampstraat zal het gemotoriseerd verkeer in de richting van de Pastorijstraat rijden. Bij het oprijden van die richting wordt ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voor de ingang naar BS De Bolster het zicht echter ontnomen door twee ‘groenpilaren’. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is dit een onwenselijke situatie en wordt geadviseerd deze te verwijderen opdat het zicht op overstekende kinderen optimaal zal zijn;

 • 6.

  Langparkeerders voor bedrijfsdoeleinden: nabij de kruising Keelkampstraat/Pastorijstraat staan voor langere tijd auto’s geparkeerd (verondersteld voor bedrijfsdoeleinden), waardoor de parkeercapaciteit voor anderen wordt beperkt. In de formele zin van de wet voldoen de auto’s aan de gestelde verplichtingen en mogen deze dus op de openbare weg worden gestald.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Belangenafweging

Het voorliggende verkeersbesluit is op 29 november 2016 voorbesproken met BS De Bolster en VVN Nuth. Zij hebben toen ingestemd met deze maatregelen. Verder is niet gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de te treffen verkeersmaatregelen, dan wel dat een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan. Aanwonenden worden geïnformeerd over het besluit, en krijgen in feite uitsluitend te maken met een andere rijrichting verandert er per saldo dus niets.

Besluiten

Mededelingen

Publicatie

De bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW, op 7 februari 2017 in de Staatscourant. Daarnaast ligt het verkeersbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij afdeling Wonen & Bouwen (aan het loket).

Bezwaar

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, ingaande de dag nadat het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden voor het bezwaar. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, te worden bijgevoegd.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.