Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 74764VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: : instellen 60 km/uur-zone op de Hontenissestraat vanaf rotonde N290 tot aan de 80 km/uur grens op de Hontenissestraat ten noorden van de kern Hulst, gemeente Hulst

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Hontenissestraat gecategoriseerd is als gebiedsonsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 kilometer per uur;

  dat er circa 2.700 motorvoertuigen per etmaal over deze weg rijden;

  dat er voor fietsers en bromfietsers is voorzien in een vrijliggend in twee richtingen te berijden verplicht (brom-)fietspad;

 • -

  dat komende vanaf de rotonde N290 of rijdend over de Hontenissestraat richting de rotonde er een scherpe bocht aanwezig is in de Hontenissestraat;

 • -

  dat verkeer deze bocht niet met 80 km/uur kan berijden;

 • -

  dat daarom de snelheid ter hoogte van de bocht wordt verlaagd van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat ook de snelheid op het wegvak tussen de rotonde met de N290 en de bocht en op het wegvak tot 150 meter oostelijk van de bocht wordt verlaagd naar 60 km per uur;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) hier reeds aangebracht is;

 • -

  dat ter hoogte van de komgrens met Terhole er middels zone-borden een duidelijke overgang tussen 30 km per uur en 60 km per uur vormgegeven is;

 • -

  dat ter hoogte van de aansluiting met de N290 er middels zone-borden een duidelijke begin en einde van de zone 60 km per uur vormgegeven is;

 • -

  dat ongeveer 150 meter ten oosten van de bocht op de Hontenissestraat middels zone-borden een duidelijke begin en einde van de zone 60 km per uur vormgegeven is;

 • -

  dat voor het instellen van de zone 60 km per uur op deze wegen en / of wegvakken een verkeersbesluit genomen moet worden;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-09-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duivenland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Hontenissestraat, tussen de rotonde met de N290 en het wegvak tot 150 meter ten oosten van de bocht in de Hontenissestraat. Dit door het handhaven van de borden A01-60 zb en ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, 150 meter ten oosten van de bocht in de Hontenissestraat en de aansluiting met de N290.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.