Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2017, 74719VergunningenBesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Oirschot

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een hogere waarde Wet geluidhinder heeft vastgesteld voor:

Oirschot

  • -

    Voor alle woningen binnen woningbouwplan Barcelona, ontheffing hogere grenswaarde geluid, verzonden 20-12-2017 (uitgebreide procedure). Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

Bezwaar of beroep

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van deze publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.

Oirschot, 27 december 2017