Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, Schapendrift vastgesteld en het BKP

Logo Blaricum

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan  Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, Schapendrift

(NL.IMRO.0376.BPherzSchapendrift-Va01) door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld .

Het plangebied van ligt aan de Schapendrift te Blaricum en betreft de locatie van het voormalig tuincentrum aldaar. Het bestemmingsplan is een uitwerking van de op 29 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde visie om de woningbouw te realiseren op deze locatie.

Beeldkwaliteitsplan

Tevens is het beeldkwaliteitsplan voor deze locatie vastgesteld. Dit plan is onderdeel van de welstandsnota van Blaricum.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt in totaal 8 woningen mogelijk. Het gaat om vier aaneengesloten woningen, een twee-onder-een-kap-woning en twee vrijstaande woningen. Qua bouwmogelijkheden is aangesloten bij de regels van het vigerende bestemmingsplan Blaricum dorp.  

Wijzigingen

De bestemming ‘verkeer’ met bijbehorende regels wordt toegevoegd ter plaatse van het fietspad aan de Eemnesserweg dat in het plangebied ligt en de bestemming ‘Tuin’ schuift daarmee op zodat de nieuw te bouwen woningen verder naar achter liggen

Periode van terinzagelegging 

Het vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit, liggen vanaf 7 februari gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan een beroepschrift worden ingediend door degene die een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Dan wel tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Ook voor een dergelijk verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

NB tegen het BKP staan geen rechtsmiddelen open.

 

Naar boven