Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 74396Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo

Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo is opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan vervangt het eerder opgestelde bestemmingsplan Groot Waterloo 2008.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo wordt ongeveer begrensd in het westen door de Oude Schans en de Zwanenburgwal, in het noorden door de Prins Hendrikkade, in het oosten door Nieuwe Herengracht en in het zuiden door de Amstel.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal wegen in het plangebied overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo met de daarop betrekking hebbende stukken

ligt met ingang van 22 december 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

•Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam

Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1702BPSTD-OW01.

Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.

Amsterdam, 21 december 2017

burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils J.J. van Aartsen

secretaris waarnemend burgemeester