Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 december 2017, nr. 2170884, houdende de wijzing van de regeling tarief afgifte expedities en afschriften in verband met de indexering van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bedrag ‘€ 6,83’ vervangen door: € 7,25.

2. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer ‘1’ geplaatst.

3. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt tot en met 31 december 2018 en wordt jaarlijks met ingang van 1 januari door Onze Minister gewijzigd overeenkomstig de indexeringsformule die in artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is opgenomen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2017

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder verplicht in de daar omschreven gevallen tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten expedities of uittreksels af te geven van de tot zijn register behorende stukken. In de onderhavige regeling zijn die kosten vastgesteld.

De huidige regeling bevat geen indexeringsbepaling. Met onderhavige wijzigingsregeling wordt een indexeringsbepaling in artikel 1 opgenomen. Deze bepaling houdt in dat het tarief jaarlijks geïndexeerd zal worden aan de hand van de indexeringsformule die in artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Stb. 2001, 325) is opgenomen. Daarnaast wordt met deze wijzigingsregeling het huidige tarief per 1 januari 2018 aangepast overeenkomstig genoemde indexeringsformule. De aanvullende eenmalige indexering vindt plaats op basis van de indexeringspercentages met betrekking tot de jaren waarover sinds 2011 niet is geïndexeerd (6,2%).

De tarieven die golden voor 1 januari van ieder jaar, blijven van toepassing met betrekking tot de vergoeding van ambtshandelingen die voor 1 januari van dat jaar zijn verricht.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven