Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 74312Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2017, nr. 2017-0000197610, tot wijziging van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING TER STIMULERING VAN ACTIVITEITEN DIE EEN DUURZAME BIJDRAGE LEVEREN AAN HET TEGENGAAN VAN ARMOEDE- EN SCHULDENPROBLEMATIEK

De Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 9, vijfde lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 4, eerste lid, onderdelen c en d’ vervangen door: artikel 4, eerste lid, onderdelen c, d, e en f.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Met de wijzigingsregeling die op 1 oktober 2017 in werking is getreden, zijn aan artikel 4, eerste lid, twee nieuwe aanvraagtijdvakken toegevoegd (onderdelen e en f). De vereiste cofinanciering in de nieuwe aanvraagtijdvakken is hierbij abusievelijk niet opgenomen. Met de onderhavige regeling wordt deze omissie hersteld. Voor beide aanvraagtijdvakken is de vereiste cofinanciering 25%, gelijk aan het percentage dat geldt voor de twee voorafgaande aanvraagtijdvakken. Dit percentage is reeds bekend gemaakt; nieuwe aanvragers hebben hier dus op kunnen anticiperen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark