Wijziging Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

14 december 2017

Nummer: BS2017037001

De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

ARTIKEL I

De Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, eerste lid, onder a, wordt ‘voorzitter van de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen’ vervangen door: commandant der strijdkrachten.

2. In artikel 1, eerste lid, onderdeel b wordt ‘artikel 23, eerste lid, onderdeel a, en derde lid’ vervangen door: artikel 27, derde en vijfde lid, onderdeel a, en artikel 29, tweede lid, onderdeel a, en derde lid.

3. In artikel 1, eerste lid, onderdeel c wordt ‘artikel 23, eerste lid, onderdeel b’ vervangen door: artikel 27, vijfde lid, onderdeel b, en artikel 29, tweede lid, onderdeel b.

B

In artikel 2 wordt ‘de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen’ vervangen door: de voorzitter Regie overleg gevaarlijke stoffen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2017

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

TOELICHTING

De onderhavige regeling wijzigt de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010. Ingevolge artikel 1, eerste lid, onder a, van deze regeling is tot nu toe de voorzitter van de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen bevoegd om in mandaat een ontheffing of vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Het gaat daarbij om ontheffing of vrijstelling van de bij of krachtens het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht gestelde regels.

Als gevolg van een herbelegging binnen Defensie van de taken op het gebied van gevaarlijke stoffen bestaat de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen niet meer. Daarom dient thans de commandant der strijdkrachten het mandaat te krijgen met betrekking tot het verlenen van de ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wvgs.

Voorts is opgenomen een voornamelijk technische aanpassing aan een wijziging van de Wvgs in verband met de totstandkoming van een basisnet. Als gevolg van deze wetswijziging is thans elders in de Wvgs geregeld het doen van verzoeken ten behoeve van defensie tot het verlenen van ontheffing van de in de Wvgs opgenomen verboden tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de krachtens die wet aangewezen wegen. Waar voorheen het doen van zulke verzoeken was geregeld in artikel 23 Wvgs is dat thans in de huidige Wvgs neergelegd in de artikelen 27 en 29. Met de onderhavige wijziging wordt de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 hieraan aangepast.

Vanwege de gewenste snelle invoering van de wijzigingsregeling en het feit dat de betrokken defensieonderdelen op de hoogte zijn van de voorgenomen wijzigingen, is afgezien van een invoeringstermijn en wordt dan ook niet aangesloten bij de systematiek van de vaste verandermomenten.

’s-Gravenhage, 14 december 2017

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven