Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2017, 74155Ruimtelijke plannenVaststellen wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 hebben vastgesteld (NL.IMRO.0358.02L-VG01). Het wijzigingsplan is opgesteld om het initiatief tot het realiseren van een vrijstaande, particuliere woning in het lint van de Aalsmeerderweg mogelijk te maken.

Ter plaatse van de gewenste ontwikkeling geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van genoemd bestemmingsplan niet mag worden vermeerderd. De gewenste ontwikkeling is met het oog op die bepaling in strijd met genoemd bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onderbouwd en onder een aantal voorwaarden woningen toe te voegen aan het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor ligt geeft invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast de vaststelling van het wijzigingsplan is een hogere grenswaarde Wet geluidhinder verleend voor de te realiseren woning. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en van het industrielawaai van Schiphol Oost.

Ter informatie:

Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 gedurende 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

  • bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur).

  • Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;

  • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);

  • Via de website ruimtelijkeplannen.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02L-VG01

Beroep en inwerkingtreding

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.