Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 73892VerkeersbesluitenVerkeersbesluitNemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 19 tot en met 31 januari 2018 voor de kunst en antiekmarkt in Naarden

Logo Gooise Meren

Publicatiedatum: 20 december 2017

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Er wordt een kunst- en antiekweekend/beurs gehouden in de Grote Kerk in Naarden van woensdag 24 januari 2018, 16.00 uur tot en met zondag 28 januari 2018, 18.00 uur Met voorbereidende werkzaamheden vanaf vrijdag voorafgaand (19 januari 2018) tot woensdag na afloop (31 januari 2018). Het is een beurs waar meer dan 65 exposanten hun grote diversiteit aan oude, moderne en hedendaagse kunst presenteren. Deze beurs trekt bezoekers uit Nederland en België.

Doelstelling verkeersbesluit

De vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met als doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Overwegingen

 • 1.

  dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan InterEvent evenementen marketing b.v. een evenementenvergunning verleend is voor de organisatie van het Kunst- & Antiekweekend 2018 in de Grote Kerk van woensdag 24 januari 2018 tot en met zondag 28 januari 2018;

 • 2.

  dat het Kunst- & Antiekweekend een evenement is in de Grote Kerk te Naarden met veel deelnemers/standhouders en met een verwacht bezoekersaantal dat ligt tussen de 1000 en 2000 per dag;

 • 3.

  dat tijdens opbouw, de beurs zelf, en de afbouw er verschillende soorten verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

 • 4.

  dat tijdens de op- en afbouw van de beurs er veel (grote) bestel- en vrachtwagens af- en aanrijden en moeten laden en lossen, en dat voor specifieke tijdsgebonden ontheffingen gezorgd kan worden;

 • 5.

  dat er normaal een lengteverbod voor voertuigen geldt van zeven meter en dat daarom met zoveel mogelijk kleinere voertuigen zal worden aan- en afgevoerd, en indien dit niet anders kan er ontheffingen moet worden vergeven;

 • 6.

  dat de organisatie om de overlast van belanghebbenden en omgeving, alsmede het parkeren, alsmede het laden en lossen, alsmede de verkeersveiligheid alsmede de materiele veiligheid, ten dienste te zijn, een factsheet heeft overlegd waarin aangegeven is hoe het laden en lossen in tijdvensters moet plaatsvinden, inclusief locatieverwijzing als logistiek frame;

 • 7.

  dat zonder nadere logistieke (verkeers-)maatregelen gezien, de locatie van de Grote Kerk, de doorstroom van het verkeer ernstig zou belemmeren;

 • 8.

  dat gedurende de dagen dat de beurs geopend is voor publiek het noodzakelijk is dat de catering dicht bij de kerk kan parkeren;

 • 9.

  dat dit evenement, zonder nadere verkeersmaatregelen, gezien de locatie van de Grote Kerk en de drukte, anders niet veilig mogelijk is;

 • 10.

  dat de organisatie om de lokale parkeerdruk te beperken en ook de bereikbaarheid van de locatie van het evenement te behouden een pendeldienst/shuttle in werking houdt, tussen de grote parkeerlocaties zoals bv De Abri;

 • 11.

  dat de organisatie middels verkeersregelaars/parkeercoaches/placeerders gebruik kan maken van voorwaarschuwingsbriefjes voor (potentiele)foutparkeerders, zodat BOA’s alleen notoire gevallen behoeven te bekeuren of wegslepen;

 • 12.

  dat voor bereikbaarheid voor invaliden ook voorzieningen worden getroffen;

 • 13.

  dat de organisatie één gecertificeerde verkeersregelaar rondom de Grote Kerk moet inzetten alsmede twee parkeercoaches om het laden en lossen te begeleiden en twee gecertificeerde verkeersregelaars inzet bij twee vestiging ingangen om bezoekend beursverkeer te loodsen;

 • 14.

  dat ten tijde van laden lossen rood/witte pionnen met verlichting de attentie van het bijzondere (logistieke)gebied zullen verbeteren voor niet-bezoekend verkeer;

 • 15.

  dat verkeersregelaars en parkeercoaches/placeerders zijn voorzien van verlichtende en reflecterende kleding en verkeersatributen.

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden, namens deze de plaatselijke verkeersspecialist van de politie, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de gemeente Gooise Meren en op de gemeentelijke pagina van het Naarder Nieuws en het Bussums Nieuws.

Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om

 • 1.

  tijdens de opbouw;

  tot het instellen van twee tijdelijke parkeerverboden vanaf vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari met uitzondering van zondag 21 januari 2018. en verder vanaf zondag 28 januari tot en met dinsdag 30 januari 2018 in de Bussummerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur;

 • 2.

  tijdens de afbouw;

  tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod vanaf zondag 28 januari 2018 tot en met dinsdag 30 januari 2018 in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkplein en Marktstraat aan de zijde van de Grote kerk voor de duur van 09.00 tot 18.00 uur;

 • 3.

  voor zowel tijdens de opbouw als de beurs zelf, als tijdensde afbouw;

  tot het instellen van één grote laad- en los-zone, in de Marktstraat voor de Grote Kerk over een afstand van 150 meter, inclusief voor het Hotel Restaurant alsmede de kop van de Sint Annastraat door middel van het plaatsen van bord E07 of uitgevoerd in een zonebord E07zbt, voor de duur van 07.00 tot 23.00 uur;

 • 4.

  tijdens de opbouw en de afbouw in De Bussummerstraat;

  tot de verplichting van de inzet van een gecertificeerde verkeersregelaar om het zwaardere materieel te begeleiden bij het laden en lossen;

 • 5.

  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E04 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met het onderbord “Parkeren verboden vanwege evenement/datum/tijdstippen”;

 • 6.

  tot het instellen van één algemene invalideparkeerplaats door middel van het plaatsen van het RVV-bord P06 aan de noordzijde van de Grote Kerk in de Vitusstraat, en de inrichting van één invalideparkeerplaats voor het Hotel/Restaurant in de Sint Annastraat, voor de duur van 09.00 tot 18.00 uur;

 • 7.

  tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;

 • 8.

  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1 t/m 3aantal 4).

Bussum, 11 december 2017

Namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. I. Keuning

Afdelingshoofd BORG

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.