Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2017, 73875Ruimtelijke plannenBeheersverordening Bedum Ter Laan – Fase 4

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 december 2017 de beheersverordening Bedum Ter Laan – Fase 4, met bijbehorend identificatienummer NL.IMRO.0005.BHBE17BEHE2-VA01 heeft vastgesteld.

 

Planbegrenzing 

De beheersverordening heeft betrekking op de uitbreidingwijk Ter Laan fase 4 van de kern Bedum. Het geldende planologisch regime van het plangebied is op dit moment opgenomen in het bestemmingsplan “Bedum Ter Laan – Fase 4”. Het verordeningsgebied wordt globaal begrensd door het spoor aan de noordzijde, overgang agrarisch gebied aan de oostzijde, de Zevenbruggetjesweg aan de zuidzijde en de weg Ter Laan aan de westzijde.

 

Inhoud beheersverordening 

De beheersverordening verklaart het planologisch toegestane gebruik van het bestemmingsplan Bedum Ter Laan – Fase 4 opnieuw van toepassing. Dat wil zeggen dat de bestaande rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in dat bestemmingsplan in stand blijven. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op grond van het bestemmingsplan Bedum Ter Laan- Fase 4 ook niet waren toegestaan.

 

Bekendmaking en inwerkingtreding 

De bekendmaking van het vaststellingsbesluit vindt plaats door middel van deze kennisgeving in het gemeentelijke huis-aan-huisblad en in de Staatscourant. U kunt de beheersverordening raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan. Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen beroep bij de Raad van State open.