Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2017, 73831Instelling gemeenschappelijke regelingen2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

Logo Wassenaar

De colleges van burgemeester en wethouders van Voorschoten en Wassenaar en de burgemeesters van Voorschoten en Wassenaar,

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde van 12 september 2017;

 

Gelet op onze besluiten van 26 september 2017 respectievelijk 10 oktober 2017 tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde onder voorbehoud van toestemming van de raden;

 

Gelet op het besluit van de raad van Voorschoten van 9 november 2017 en de raad van Wassenaar van 22 november 2017, waarbij toestemming is verleend voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde;

 

Gelet op de artikelen 1 en 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikelen 31 en 39 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde;

Besluit:

I.

A.

Artikel 4, eerste lid, als volgt te wijzigen:

 

In onderdeel a. vervalt Publiekszaken:

In onderdeel b. vervalt Maatschappelijke Ontwikkeling:

In onderdeel c. vervalt Ruimtelijke Ontwikkeling:

In onderdeel d. vervalt Omgevingsbeheer:

In onderdeel e. vervalt Bedrijfsvoering:

B.

In artikel 9 wordt een achtste lid toegevoegd:

 • 8.

  De gemeentesecretarissen mogen de vergadering bijwonen en kunnen door het algemeen bestuur worden uitgenodigd. Zij hebben daarin een adviserende stem.

C.

In artikel 19 wordt een zevende lid toegevoegd:

 • 7.

  De gemeentesecretarissen mogen de vergadering bijwonen en kunnen door het dagelijks bestuur worden uitgenodigd. Zij hebben daarin een adviserende stem.

D.

Artikel 31 als volgt te wijzigen:

 • a.

  Het tweede lid komt te luiden: De concerndirectie bestaat uit een directeur.

 • b.

  Het derde lid komt te luiden: Het dagelijks bestuur deelt een benoeming, een schorsing en een ontslag van de concerndirectie mee aan het algemeen bestuur.

 • c.

  Het vierde lid vervalt.

 • d.

  Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot het vierde en vijfde lid.

 • e.

  Het zesde lid komt te luiden: De concerndirectie is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

 • f.

  Het zevende lid komt te luiden: De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de concerndirectie medeondertekend.

 • g.

  Het achtste lid komt te luiden: Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de concerndirectie.

E.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Voorschoten,

De secretaris,

de burgemeester,

Burgemeester van Voorschoten,

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

Burgemeester van Wassenaar,