Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 december 2017, nr. VO/1234757, houdende wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 in verband met het verlengen van de aanvullende bekostiging voor het kalenderjaar 2018

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘tot en met 2017’ vervangen door: tot en met 2018.

B

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. In 2018 ontvangt het bevoegd gezag van de school in het kader van deze regeling een bedrag van € 295 per leerling.

C

In artikel 7, tweede lid, worden de woorden ‘in 2016 en 2017’ vervangen door: in 2018.

D

In artikel 10 wordt ‘Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017’ vervangen door: Regeling Prestatiebox vo 2015–2018.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag vastgesteld dat voor 2018 voor de Regeling Prestatiebox vo 2015–2018 (de regeling) beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van € 295 per leerling. Dit bedrag is in artikel 3 van de OCW-begroting opgenomen. De afspraken uit het sectorakkoord vo worden gehandhaafd en op punten geactualiseerd. Daarom wordt de regeling met een jaar verlengd.

Het bedrag per leerling is voor 2018 als volgt opgebouwd:

Speerpunten Sectorakkoord VO

budget 2018

per leerling

Uitdagend onderwijs: meer aandacht en uitdaging voor toptalenten en brede vorming voor alle leerlingen

€ 42 mln.

€ 43

De lerende organisatie

€ 32 mln.

€ 33

Professionalisering en deskundigheidsbevordering leraren

€ 189 mln.

€ 192

Professionalisering schoolleiders en bestuurders

€ 27 mln.

€ 27

 

€ 290 mln.1

 

OCW, incl. EZ: 983.961 leerlingen

   
   

€ 295

X Noot
1

Het totaal bedrag is zonder de middelen die zijn gereserveerd voor de zomerscholen. Deze middelen worden in 2018 via een aparte subsidie aan scholen verstrekt.

Vaste verandermomenten

Met de wijzigingsregeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. De reden daarvoor is dat met publicatie moest worden gewacht tot de cijfers voor 2018 beschikbaar waren.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven