Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2017, 73610VergunningenVaststelling wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 Aagtekerke

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 20 december t/m 31 januari 2018 het vastgestelde wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 Aagtekerke ter inzage ligt.

Deze wijziging omvat het wijzigen van de bestemming op de karakteristieke schuur met de enkelbestemming ‘Wonen’, te wijziging in de bestemming ‘Wonen’ met maatvoering ‘maximaal 2 wooneenheden (2) in combinatie met de gebiedsaanduiding ‘zonder uitbreiding (zu)’ voor een gedeelte van het plangebied. Het digitale vastgestelde wijzigingsplan is vanaf 20 december 2017 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0125WPAagteBgb-VG01.

Tenslotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 20 december 2017 t/m 31 januari 2018 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend een beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Het beroepschrift moet gericht worden aan: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De wijziging treedt in werking op 2 februari 2018, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de wijziging in werking nadat op dat verzoek is beslist. Mocht u over deze wijziging nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A. de Looff (Arnoud), tel. (0118) 555233.

 

 

 

Domburg, 20 december 2017

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag