Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2017, 73310Besluiten van algemene strekking

Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

Artikel 1

De navolgende regeling en beleidsregel worden ingetrokken:

  • Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen

  • Beleidsregel Derde landen beleid

Artikel 2

Dit is een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 3

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking per 3 januari 2018.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid.

Amsterdam, 12 december 2017

M.W.L. van Vroonhoven, bestuursvoorzitter

G.J. Everts, bestuurslid

TOELICHTING

Met ingang van 3 januari 2018 zijn MiFID II/MiFIR, inclusief bijbehorende gedelegeerde richtlijnen en verordeningen, van toepassing. Dientengevolge kunnen de in artikel 1 van dit besluit genoemde regeling en beleidsregel, die op basis van de nieuwe regelgeving niet langer actueel zijn, vervallen.

Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen

Onder Uitvoeringsrichtlijn 2006/73 moesten lidstaten zelf een lijst opstellen van gegevens die beleggingsondernemingen moeten bewaren. Onder MiFID II is de lijst met te bewaren gegevens reeds opgenomen in artikel 72 jo Bijlage I van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/565. De Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen kan daarom vanaf 3 januari 2018 komen te vervallen.

Beleidsregel Derde landen beleid

Voorheen bestond er geen wettelijk regime inzake wederzijdse erkenning van toezicht op en home country control over beleggingsondernemingen die zijn gevestigd in een derde land, en die in Nederland beleggingsdiensten willen verlenen. Op grond van MiFID II/MiFIR komt er een nieuw derde landen regime dat deels geharmoniseerd is. De beleidsregel Derde landen beleid kan daarom vanaf 3 januari 2018 niet langer van kracht blijven. De AFM blijft het beleid zoals beschreven in de oude beleidsregel voeren, voor zover dit niet strijdig is met MiFID II.