Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2017, 73291Ruimtelijke plannenWET RUIMTELIJKE ORDENING

Logo Westvoorne

Ontwerpbestemmingsplan Colinslandsedijk 27 Tinte

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Colinslandsedijk 27 Tinte ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 21 december 2017 voor een periode van zes weken ter inzage.

U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1211bpColdijk27-0010. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ziet op het bieden van mogelijkheden voor kleinschalige herontwikkeling binnen de bebouwde kom van Tinte. Met de uitvoering van dit plan wordt het bedrijf, een smederij, beëindigd en gesaneerd. Ter compensatie wordt de mogelijkheid geboden om twee extra woningen te realiseren op het perceel. De huidige woning zal worden vervangen door een nieuwe woning. De ontwikkeling past binnen de structuurvisie Tinte 2025.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u mondeling een zienswijze wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar van het team VROM. U bereikt haar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 0181.

Rockanje, 20 december 2017

Burgemeester en Wethouders van Westvoorne

de secretaris, R.G. Beek

de burgemeester, P.E. de Jong