Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2017, 73279Ruimtelijke plannenVastgesteld “Bestemmingsplan Grootegast” (gewijzigd)

Logo Grootegast

Burgemeester en wethouders van Grootegast maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening  bekend , dat de gemeenteraad op 21 november 2017 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld:

 

Bestemmingsplan “Grootegast” (NL.IMRO.0015.BPGG17BEHE01-VA01), alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

 

Eind 2017 moet, gelet op de 10-jaarlijkse herzieningsplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan “Centrumontwikkeling Grootegast” worden herzien. Eind 2018 moet het bestemmingsplan “Grootegast” zijn herzien. Daarvoor is één nieuw plan gemaakt voor het gehele dorp Grootegast waarin ook de diverse (postzegel)bestemmingsplannen die gelden zijn opgenomen.

Zienswijze op ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 5 september 2017 t/m 16 oktober 2017 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn konden zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren worden gebracht. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Ook zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. De provincie Groningen is in de gelegenheid gesteld om een reactieve aanwijzing op het gewijzigde bestemmingsplan te geven, maar heeft aangegeven hier geen gebruik van te maken.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 december 2017 gedurende 6 weken (t/m 30 januari 2018) tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Het bestemmingsplan is in digitale vorm te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0015.BPGG17BEHE01-VA01

De digitale bestanden van het bestemmingsplan hebben wij beschikbaar gesteld op: http://gatekeeper.leek.nl/grootegast/plannen/ 

Reageren op het plan (instellen beroep)

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan er gedurende de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging aan (21 december 2017 t/m 31 januari 2018). Beroep kan worden ingesteld door:

 

 • 1.

  iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

 • 2.

  iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • 3.

  iedereen, voor zover het beroep betrekking heeft op het gewijzigde onderdeel van het bestemmingsplan. 

  Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmingsplan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

   

  Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

   

  Voorlopige voorziening

  Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

   

  Nadere informatie

  Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Grootegast, onder telefoonnummer 14 0594.