Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 73050Vergunningen



Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Brinklaan 36 A te Bussum

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij bij besluit d.d. 5 december 2017 voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning hebben verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onder c. en onder d. voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Brinklaan 36 A, 1404 EW Bussum

Het project betreft het brandveilig gebruik van het pand. (Zaaknummer: HZ_WABO-17-1133)

 

Ter inzagelegging

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ingevolge artikel 3:44 lid 1 Algemene wet bestuursrecht vanaf 5 december 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Bussum.

 

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Naast het instellen van beroep is het, in spoedeisende gevallen, mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

Gemeente Gooise Meren, 15 december 2017