Tarievenbesluit Ctgb 2018

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de biociden verordening;

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit:

Hoofdstuk 1 – Begripsbepalingen

 • a. Gewasbeschermingsmiddelenverordening: Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biocidenverordening: Verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. het College: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • i. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

   • 2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biocidenverordening

 • j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • k. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

Hoofdstuk 2 – Overige bepalingen

1. Openbaarmakingverzoeken

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.

2. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten

Het Tarievenbesluit Ctgb 2017 wordt ingetrokken.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2018, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2018”.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

op d.d. 27 september 2017

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3 – Toelichting bij Tarievenbesluit

Algemeen

Artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: de wet) bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de hem in artikel 4 van de wet opgedragen taken, moeten worden gedekt uit de door het College vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd en hebben vooral betrekking op:

 • Aanvragen tot toelating of met betrekking op toelatingen (bijvoorbeeld aanvragen tot toelating, wijziging of verlenging van de toelating, aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel of tot plaatsing van een werkzame stof van een biociden op Annex I of Ia bij richtlijn 38/8/EG)

 • Jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid van de wet

 • Openbaarmakingsverzoeken middels verwijzing naar het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 • Servicedesk verzoeken

 • Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009

 • Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB)

 • Overige werkzaamheden

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd welke vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van zonale aanvragen (NL ZRMS), aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen, Biociden BPR aanvragen en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals (bij gewasbeschermingsmiddelen) de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende kosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Begrippen

DTG-lijst

De DTG-lijst is de Definitie Lijst Toepassingsgebieden, zoals die is opgenomen in de Evaluation Manual (te vinden op de website van het Ctgb) onder het aspect werkzaamheid.

”technische werkzame stof”

Onder ‘technische werkzame stof´ wordt verstaan de werkzame stof met de bijbehorende technische specificaties en bepalingen zoals vermeld in Verordening (EG) 1107/2009 (voor gewasbeschermingsmiddelen) en in de Bijlage bij EU Verordening (EU) 545/2011, dan wel (voor biociden) de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen bij Verordening (EU) 528/2012 voor de werkzame stof. Met ‘werkzame stof’ wordt de werkzame stof in de algemene zin bedoeld, de zuivere werkzame stof.

Nacalculatie

Bij diverse aanvragen vindt nacalculatie plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten; dit is bij de desbetreffende aanvragen nadrukkelijk vermeld.

Werkelijke kosten

Werkelijk gemaakte kosten betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (uurtarief x het aantal door het Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie
 • a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • b. Op grond van het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 dienen aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag te zijn voldaan aan het Ctgb. Hiervoor wordt een factuur verzonden. Het Ctgb accepteert – vooruitlopend op een mogelijke aanpassing op dit punt van het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 – ook dat de aanvrager naar aanleiding van de door het Ctgb uitgebrachte factuur betaalt.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

 • d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87lid 1 Awb geldt voor andere tarieven of kosten dan bedoeld onder b) dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Aanpassing van het voorschotbedrag

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Er kan met reden van het voorschotbedrag worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Tijdige betaling

Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

Betaling in termijnen

Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen.

 • Dit verzoek wordt gehonoreerd indien de kosten van de procedure meer dan € 5.000,– bedragen.

 • Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000,– bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som.

 • Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000,– bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.

Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.ctgb.nl.

Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

In aanvulling op bovenstaande en deels in afwijking hiervan gelden voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de Biocidenverordening de volgende bepalingen.

Grondslagen en uitgangspunten

De Biocidenverordening verplicht de lidstaten om in de tariefstelling rekening te houden met een aantal zaken:

 • de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding indien een aanvrager de verlangde informatie niet binnen de vastgestelde termijn indient (artikel 80 lid 3 onder b);

 • waar passend, inachtneming van de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheid om betalingen in verschillende termijnen en fasen te splitsen (artikel 80 lid 3 onder c);

 • bij de structuur en het bedrag van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de omstandigheid of de informatie gezamenlijk dan wel afzonderlijk wordt ingediend (artikel 80 lid 3 onder d);

 • in naar behoren gemotiveerde gevallen kan, mits het agentschap of de bevoegde autoriteit daarmee akkoord gaat, de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden (artikel 80 lid 3 onder e).

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for Biocidal Products (R4BP3) en eventueel een mededeling hiervan per email aan de aanvrager.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (biociden)
 • Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden.

 • De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

 • Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Afzonderlijke tarieven

Aangezien voorzien wordt dat het goedkeuren van de bestaande en geïdentificeerde werkzame stoffen tot na het jaar 2024 doorgaat zullen naar verwachting in 2027 alle in Nederland alle toegelaten biociden onder het regime vallen van de Biocidenverordening. Tot die tijd zullen er voor biociden tarieven blijven bestaan voor procedures onder nationaal recht of onder het recht van Richtlijn 98/8/EG, naast de tarieven voor producten en procedures die onder de Verordening vallen.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Aanvraag van biocidefamilies

Onder Verordening (EU) 528/2012 is het mogelijk om een toelating aan te vragen voor meerdere producten tegelijk. Voor aanvragen waarbij het Ctgb optreedt als evaluerende lidstaat wordt gewerkt met een voorschot dat afhangt van het aantal familieleden. Voor wederzijdse erkenning van een toelating van een biocidenfamilie door een andere lidstaat, worden vaste aanvraagkosten berekend met een add-on voor het feit dat het een familie met een bepaald aantal familieleden betreft.

Kaderformulering

De aanvrager van een toelating van een biocide kan het Ctgb vragen om bij de toelating vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering wordt aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de toelatinghouder de mogelijkheid om gemakkelijker en tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen (bijv. in andere kleuren) te verkrijgen. De vaststelling van de kaderformulering brengt extra aanvraagkosten met zich mee, die derhalve naast de gewone aanvraagkosten in rekening gebracht worden.

Inwerkingtreding van verordening (EU) 528/2012

Per 1 september 2013 is Verordening (EU) 528/2012 in werking getreden. Deze verordening is van toepassing op alle (aanvragen inzake) biociden en werkzame stoffen in biociden die niet op grond van regels van overgangsrecht onder de werking van de nationale wet of Richtlijn 98/8/EG vallen. De Verordening geeft regels voor de vergoeding die de lidstaten mogen berekenen voor de diensten die zij verrichten met betrekking tot de procedures van de verordening.

Overig

De communicatie tussen aanvrager en Ctgb zal onder de verordening volledig digitaal verlopen. De Verordening introduceert voorts nieuwe aanvraagtypen en nieuwe soorten toelatingen, nieuwe verplichtingen ten aanzien van tariefstelling, facturering en betaling, en de mogelijkheid van een aangepast tarief. Het uitgangspunt dat de beoordelende lidstaten kostendekkend moeten werken is onveranderd gebleven.

Hoofdstuk 4 – Wijzigingen in Tarievenbesluit 2018

Uurtarief 2018

€ 132,– per uur.

Service Desk: Korte RFM (Request for meeting)

Het wordt voor aanvragers mogelijk om de workshops biociden te laten volgen door een korte RFM. In de korte RFM kan ingegaan worden op de implicaties van het workshoponderwerp voor het eigen middel/de eigen middelaanvraag.

De korte RFM wordt aangeboden in eenheden van een half uur per aspect, waarbij altijd twee Ctgb-medewerkers aanwezig zijn. Aanvragers kunnen vooraf gerelateerde vragen indienen.

Jaarlijkse vergoeding (gewasbeschermingsmiddelen)

In het tarief voor de jaarlijkse vergoeding zit een opslag voor de werkzaamheden advisering EU stofbeoordeling gewasbescherming, deze kosten worden vanaf 2018 volledig betaald door de toelatinghouder. Het tarief is hierdoor met 10,7% verhoogd.

Jaarlijkse vergoeding

(biociden)

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor biociden blijft nagenoeg gelijk aan het tarief van 2017. Voor een “biocidenfamilie” wordt een apart tarief voor de jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht, daarnaast wordt per “familielid” een beperkt tarief in rekening gebracht. Het totaal dat voor een biocidenfamilie inclusief de familieleden in rekening kan worden gebracht is gemaximeerd op € 4.900,–. Deze tarieven stijgen niet ten opzichte van 2017.

Beoordelingskosten (algemeen) gewasbeschermingsmiddelen en biociden

In 2017 is er een uitgebreide analyse uitgevoerd op de normuren. Dit heeft zich vertaald naar de tarieven voor 2018. De vaste beoordelingstarieven zijn hierdoor opnieuw vastgesteld.

Tarief “Projectleiding” gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuw is het tarief voor “Projectleiding”. In de beoordelingskosten is een uitsplitsing gemaakt in werkzaamheden per aspect en werkzaamheden voor projectleiding. Daartegenover staat dat het tarief voor eindoordeel is verlaagd.

Tarief eindoordeel gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het tarief voor eindoordeel is verlaagd naar € 1.320,–.

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum (gewasbeschermingsmiddelen)

Op basis van de analyse van de normuren is vanaf 2018 onderscheid gemaakt in de tarieven voor de beoordeling van aanvragen tot wederzijdse erkenning en de beoordeling van aanvragen voor nationaal addendum (cMS). Deze beoordelingstarieven zijn opnieuw vastgesteld en aangepast.

Additionele tarieven (gewasbescherming)

De werkzaamheden voor Toepassing van Guidance Document aquatische organismen en vogels en zoogdieren zijn in de standaard beoordelingstarieven opgenomen, de additionele tarieven hiervoor verdwijnen.

Stofaanvragen (gewasbescherming)

Het voorschot tarief voor de beoordeling van een stof gebaseerd op een micro-organisme is verhoogd. Het voorschot voor de afrondingsfase (peer review) is verlaagd.

Kleine Toepassingen (gewasbescherming)

Het voorschottarief is verlaagd naar € 6.000,–.

ZTG-LR en ZWTG-LR (gewasbescherming)

Er zijn nieuwe aanvraagcodes voor de zonale aanvragen van laag risico middelen. Op deze aanvragen is Artikel 47 van toepassing.

Wijzigingsaanvraag NL=CMS NLWTG (gewasbescherming)

Het aanvraagtarief voor de NLWTG is verlaagd naar € 4.488,–.

Meldingen in het kader van Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. RUBMLD

Nieuw is het tarief voor melding van Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUBMLD), € 660,–.

Tarief biociden middelaanvragen waarbij beoordelingen moeten worden uitgevoerd

De vaste tarieven voor middelaanvragen waarbij beoordelingen moet worden uitgevoerd, worden in 2018 vervangen door; nacalculatie op basis van de werkelijke kosten waarbij in plaats van de vaste aanvraagkosten nu een voorschot in rekening gebracht zal worden.

Tarief wederzijdse erkenning

B-TWER (biociden)

Nieuw is het tarief voor een verlenging middels wederzijdse erkenning (geen familie) biociden. Dit betreft een all-in-one tarief.

Tarief voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens (biociden)

Voor het aspect werkzaamheid wordt geen vast tarief meer in rekening gebracht maar worden de werkelijke kosten gefactureerd op basis van een ureninschatting.

Hoofdstuk 5 – Tarieven Servicedesk

Verzoeken

Omschrijving

Tarief 2018

Categorie

1

Tot 4 uur

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Vanaf 4 uur

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

3

Request for meeting (RFM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

4

Korte-RFM

0,5 uur voorbereiding + uren op nacalculatie

5

Pre-submission meeting (PSM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,–

6

Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 5.000,–

7

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

€ 195,–

8

Workshop

P.M.

Hoofdstuk 6 – Tarieven Gewasbescherming

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd die vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van zonale aanvragen (NL ZRMS), aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen, Biociden BPR aanvragen en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals (bij gewasbeschermingsmiddelen) de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende kosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2018

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen

 

Aanvraagkosten

€ 12.500,–

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,–*

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,–*

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 

Aanvraagkosten

€ 12.500,–

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–*

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,–*

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur stofdossier

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

Werkelijke kosten met voorschot van € 20.000,–*

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–*

Co-rapporteur werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,–*

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

Beoordeling confirmatory data

Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,–*

* Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Als het voorschot onvoldoende blijkt zal er worden bij gefactureerd. Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier.

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen

Middelaanvragen op basis van nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2018

Zonale aanvragen met het Ctgb als rapporteur (Nederland is zRMS).

• Nieuwe aanvraag (ZTG, ZTG-LR)

• Wijzigingsaanvraag (ZWTG, ZWTG-LR)

• Renewal (ZRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (ZTHG)

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 1)

Reguliere zonale aanvragen

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–*

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 2)

Zonale aanvragen op basis van een micro-organisme, feromoon of plant extract (laag risico).

Zonale wijzigingsaanvragen gebaseerd op een recent dRR.

Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,–*

Aanvraagkosten

ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van het dRR.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op voorschot type 1 en 2 na indiening dRR.

€ 10.000,–

NLKUG,

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 6.000,–*

* Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Als het voorschot onvoldoende blijkt zal er worden bij gefactureerd. Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier.

Aanvraagtarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

Voor deze aanvragen gelden aanvraag- en beoordelingstarieven

Aanvraagtype

Omschrijving

Aanvraagtarief

NLTG, NLRG, NLTHG,

CMS aanvraag

Zonale aanvragen waarbij Ctgb geen rapporteur is (Nederland is CMS)

• Nieuwe aanvraag (NLTG)

• Renewal (NLRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (NLTHG)

€ 9.108,–

NLWTG

Wijzigingsaanvraag NL=CMS

€ 6.336,–

NLWERGZ, NLWERG

Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat

€ 4.488,–

THG

Herregistratie niet zonaal

(Art 80 (EG) 1107/2009)

Dit aanvraagtype komt te vervallen per 2018

€ 4.992,–

NLWG

Wijzigingsaanvraag

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

€ 2.640,–

Beoordelingstarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

De beoordelingstarieven voor onderstaande aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR/zone.

Er worden onder meer extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn, wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR of overige aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld
NLTG, NLRG, NLTHG,

Aspect

Beoordelingstarief 2018

Werkzaamheid

€ 1.056,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 132,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 396,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 792,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.716,–

Ecotoxicologie

€ 2.112,–

Projectbegeleiding

€ 2.904,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.320,–

   
NLWERG, NLWERGZ,

Aspect

Beoordelingstarief 2018

Werkzaamheid

€ 660,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 396,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

-

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 396,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.508,–

Ecotoxicologie

€ 2.112,–

Projectbegeleiding

€ 2.508,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.320,–

   
NLWTG, NLWG

Aspect

Beoordelingstarief 2018

Werkzaamheid

€ 660,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 132,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 396,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 396,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 792,–

Ecotoxicologie

€ 1.056,–

Projectbegeleiding

€ 2.112,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.320,–

   
   
T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen (waaronder low risk middelen)
NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG

Aspect

Beoordelingstarief 2018

Werkzaamheid

€ 1.584,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 132,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 528,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu en ecotoxicologie

€ 1.320,–

Projectbegeleiding

€ 1.848,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.320,–

   
Tarieven voor beoordelen algemeen
THG, WYG, PWSG, MRL, MTR, IKV en overige aanvragen

Aspect

Beoordelingstarief 2018

Werkzaamheid

€ 1.188,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.056,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.112,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.848,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.376,–

Ecotoxicologie

€ 4.620,–

Projectbegeleiding

€ 2.508,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.320,–

   
Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

Werkzaamheden

Tarief 2018

Per extra werkzame stof

€ 1.980,–

Per 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 924,–

Tankmix

€ 1.980,–

Extra dRR

€ 9.240,–

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

Werkelijke kosten

Toepassing Guidance Document DEGT50 (EFSA, 2014)

€ 264,–

Toepassing FOCUS Guidance Document Groundwater (EFSA, 2014)

€ 2.112,–

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.696,–

Toepassing Guidance bedekte teelt

€ 528,–

B10 (non-relevance metabolites)- per metaboliet

€ 924,–

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

CA 1:Intake

Landbouwkundige beoordeling

CA 2: Risico beoordeling

€ 766,–

Per aantal toepassing € 766,–

Werkelijke kosten

   
Tarieven overige aanvragen gewasbescherming zonder extra beoordelingskosten

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2018

Administratieve wijzigingen

 

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel,

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 264,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 858,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

NLWATG

Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied.

(waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 264,–

Overige type toelatingen

 

AG,

VAG,

UAG,

NLWERGV

Afgeleide aanvragen

Nieuwe afgeleide toelating

Verlenging afgeleide toelating

Uitbreiding afgeleide toelating

Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning

€ 858,–

PAG,

VPAG,

UPAG,

Parallel aanvragen

Parallel vergunning

Verlenging parallel vergunning

Uitbreiding parallel vergunning

€ 858,–

PGN

Proefontheffing

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 264,–

PGR

Proefontheffing

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 330,–

PGR

Proefontheffing

Aanvullend bedrag per 5 gewas toepassingen die men in de voedselketen wil brengen (regels in de tabel)

€ 132,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 528,–

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

TT

Toevoegingsstof aanvraag,

€ 858,–

TT-W

Aanvraag voor het wijzigen van toevoegingsstoffen

€ 264,–

EXV

Exportverklaring

€ 264,–

WGF, WGI

Omzetting WGGA naar WG of update WG

 
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan voorwaarden

€ 858,–

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan voorwaarden voor maximaal 5 toepassingen

€ 1.320,–

 

Aanvullend bedrag per 5 toepassingen wanneer toelatinghouder WG niet aanlevert of WG voldoet niet aan voorwaarden

€ 264,–

 

Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallel vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 396,–

RUBMLD

Meldingen in het kader van Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen.

€ 660,–

 

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van

Verordening (EG) 1107/2009:

 
 

Werkzaamheden tot 30 uur; Tarief:

€ 3.960,–

 

Werkzaamheden 30 – 45 uur; Tarief:

€ 5.940,–

 

Werkzaamheden 45 – 60 uur; Tarief:

€ 7.920,–

 

Werkzaamheden 60 – 75 uur; Tarief:

€ 9.900,–

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het tarief extra beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2018

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 396,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.320,–

PWSGC

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC

€ 264,–

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

€ 858,–

MTR

Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW

€ 858,–

In kennisstellingsverplichting

   

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief)

€ 264,–

Tarieven voor te evalueren samenvattingen en studierapporten met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2018

Alle aanvragen

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

werkelijke kosten

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel
 

Jaarlijkse Vergoeding

Tarief 2018

JV

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

€ 1.571,–

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Hoofdstuk 7 – Tarieven Biociden

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd die vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van zonale aanvragen (NL ZRMS), aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen, Biociden BPR aanvragen en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals (bij gewasbeschermingsmiddelen) de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende kosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden onder verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2018

   

Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden

 

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 35.000,–*

B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 45.000,–*

B-TN, B-TH

NA-APP

Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 35.000,–*

B-TFN, B-TFH

NA-APP

Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,–*

B-TPR,

 

Voorlopige toelating (biocide)

Werkelijke kosten met voorschot van € 35.000,–*

B-TPRF

 

Voorlopige toelating (familie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,–*

B-TR,

NA-RNL

Verlenging van een toelating (biocide)

Werkelijke kosten met voorschot van € 35.000,–*

B-TRF

NA-RNL

Verlenging van een toelating (familie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,–*

B-GW,

NA-AAT, NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (biocide) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

Werkelijke kosten met voorschot van € 35.000,–*

B-GWF

NA-AAT, NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (familie) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,–*

   

Unietoelating: bijwonen van BPC-vergadering door projectleider

€ 3.168,–

* Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Als het voorschot onvoldoende blijkt zal er worden bij gefactureerd. Genoemd voorschot is gebaseerd op een “gemiddeld” dossier zonder comparative assessment, extra user category, PT of meerdere werkzame stoffen.

   

Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

 

B-TWENP

B-TWEHP

NA-MRP

Tarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie)

€ 7.392,–

B-TWENS

B-TWEHS

NA-MRS

Tarief voor wederzijdse erkenning in sequentie van een enkel middel (geen familie)

€ 7.392,–

B-TWER

 

Tarief voor Verlenging middels wederzijdse erkenning (geen familie)

€ 7.392,–

B-GWC,

B-GWFC

NA-AAT

NA-MAC

Tarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 7.392,–

   

Het standaardtarief wederzijdse erkenning van een familie kent dezelfde basis als aanvraag wederzijdse erkenning van een gewone toelating.

 
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 1.320,–

   

Familie (per familielid)

€ 924,–

   

Extra user category

€ 924,–

   

Extra PT

€ 924,–

   

Extra active substance

€ 924,–

       

Bij het indienen van een wederzijdse erkenning in parallel wordt het op dat moment geldende tarief in rekening gebracht. Indien de tarieven zijn gewijzigd op het moment dat de wederzijdse erkenning in parallel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, zal een extra factuur worden opgesteld om het verschil te verrekenen.

   

Vereenvoudigde toelating

 

B-ET, B-ETF

SA-APP

Vereenvoudigde toelating

€ 7.128,–

B-ETN, B-ETFN

SA-APP

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie)

€ 924,–

   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (basistarief)

€ 924,–

   

Familie (per familielid)

€ 924,–

   

Extra PT

€ 924,–

   

Extra active substance

€ 924,–

   

Confidentiality request (per item)

€ 132,–

       
   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

   

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

SN-NOT

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 264,–

   

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-ST

NA-BBS, NA-BBP

Tarief voor same biocidal product van een enkel middel (geen familie)

€ 1.716,–

   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Het standaardtarief same biocidal product van een familie kent dezelfde basis als aanvraag same biocidal product van een gewone toelating

 
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 264,–

   

Overige tarieven Biociden

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf ingeschat.

Werkelijke kosten

B-FL

NA-NPF, SA-NPF, UA-NPF

Toevoeging van een product aan een biocidefamilie

€ 1.320,–

B-AW

NA-ADC, NA-TRS

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 264,–

B-KW

NA-MIC

Wijziging toelating: kleine wijziging, omzetten WG/GA naar SPC op verzoek toelatinghouder.

€ 1.188,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 528,–

   

Vergunning voor parallelhandel

 

PAB,VPAB, UPAB,

PP-APP

Tarief

€ 792,–

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2018

   

Aanvraagkosten

 

TB, TBE, UB, WSB

 

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 3.036,–

KB

 

Vaststelling kaderformulering

€ 2.640,–

TVB

 

Verlenging

€ 2.904,–

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

 

Beoordelingskosten

 
   

Werkzaamheid

€ 1.980,–

   

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 924,–

   

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 1.452,–

   

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.980,–

   

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.640,–

   

Projectbegeleiding

€ 1.320,–

       

TB, UB, TBE

 

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect)

€ 1.320,–

   

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

 

Beoordeling dringend vereist biocide

€ 11.352,–

   

Overige aanvragen

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf ingeschat.

Werkelijke kosten

AB, VAB, UAB

 

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 792,–

WWGGA

 

Wijziging WGGA (redactioneel)

€ 264,–

WSBNW

 

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 792,–

PAB, VPAB, UPAB

 

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 792,–

WNT, WNAW, OT

 

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 264,–

WYB

 

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 396,–

EXV

 

Exportverklaring

€ 264,–

VIB

 

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 528,–

   

Evaluatie aanvullende werkzaamheidsgegevens

Werkelijke kosten

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht

 

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Tarieven aanvragen tot goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen, alsmede opname in Annex I (van Verordening (EU) 528/2012) van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2018

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Dit aanvraagtarief geldt voor één producttype (PT)

€ 12.500,–*

   

Indien goedkeuring van dezelfde stof voor meerdere PT’s wordt aangevraagd, aanvullend tarief per PT

€ 4.500,–*

   

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Extra evaluatie en extra beoordelingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 250.000,–*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie

Werkelijke kosten met voorschot van € 200.000,–*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,–*

   

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 (Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

* Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Als het voorschot onvoldoende blijkt zal er worden bij gefactureerd.

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2018

Alle aanvragen

 

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2018

Alle aanvragen

 

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

 

Jaarlijkse vergoeding

 
   

Toelating biocide (Nationaal)

€ 1.178,–

   

Toelating biocidenfamilie

€ 1.000,–

   

Additioneel per familielid

€ 195,–

   

Het tarief dat maximaal voor één familie in rekening wordt gebracht is € 4.900,– per jaar.

 
   

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Naar boven