Het instellen van een blauwe parkeerzone in de Cinemadreef, Hollywoodlaan en Marty Feldmanstraat in Almere Stad

Logo Almere

Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Het instellen van een blauwe parkeerzone in de Cinemadreef, Hollywoodlaan en Marty Feldmanstraat in Almere Stad

Steller: AE Workel

Dienst: Stadsbeheer

Nummer: AIB/2017/ 5543131 Datum: 13 december 2017

Burgemeester en wethouders van Almere,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Op basis van de bewonerspeiling wel of geen parkeeroverlast, de resultaten uit de bewonersavonden en aanvullend het door de gemeente uitgevoerde parkeerdruk-onderzoek, is in Filmwijk in een aantal straten buiten de blauwe zone forse parkeeroverlast geconstateerd.

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover dit betreft het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Uit het oogpunt van:

de belangen genoemd in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

Is het gewenst om:

de blauwe zone (parkeerschijfzone) uit te breiden naar de volgende straten:

 • -

  Cinemadreef tot en met de Hollywoodlaan;

 • -

  Marty Feldmanstraat;

 • -

  Hollywoodlaan oneven van huisnummer 111 tot en met 175;

 • -

  Hollywoodlaan even van huisnummer 206 tot en met 230.

Motivering:

Door de bewoners van de betreffende straten is aangegeven dat er sprake is van parkeeroverlast. De gemeente heeft voor de volledigheid ook een onderzoek gehouden. Dit onderzoek onderschrijft dat er sprake is van parkeeroverlast

Gehoord

1.

Betreffende bewoners zijn middels bewonersavonden en de brief van 24 november 2017 op de hoogte gesteld.

2.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de regiopolitie, korpsdeel Almere.

Financiën

De maatregel wordt gefinancierd uit het budget van het Parkeerbedrijf van de gemeente Almere.

Communicatie en bekendmaking

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant en op gemeenteblad.almere.nl.

Bewoners en belanghebbenden zijn op de hoogte gesteld van het voornemen.

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouder tot het instellen van een blauwe zone in de Cinemadreef tot en met de Hollywoodlaan, Marty Feldmanstraat, Hollywoodlaan oneven van huisnummer 111 tot en met 175 en even van huisnummer 206 tot en met 230.

 • 1.

  door:

  • -

   (ver)plaatsing van bestaand bord E10zb en E10ze van Bijlage I van het RVV 1990, een blauwe zone met een tijdsduur van maximaal één uur in te stellen ter hoogte van de Cinemadreef en de Hollywoodlaan in Almere Stad.

  • -

   (Ver)plaatsing bestaande onderbord met daarop de volgende geldigheidsduur:

“ma t/m wo 09.00 – 22.00h, do t/m za 09.00 – 24.00h, zo 12.00-17.00h.”

1.deze borden aan te brengen conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

Almere,

burgemeester en wethouders,

namens hen,

de afdelingsmanager Advies- en Ingenieursbureau

van Stadsbeheer

J.Lubbers

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.

In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:

 • Naam en adres van de indiener;

 • Datum;

 • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit eens is;

 • Handtekening van de indiener

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist.

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechter:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

BIJLAGE: Situatietekening

Naar boven