Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaStaatscourant 2017, 72739OverigOntwerp peilbesluit Groot Voorne West (Voorne-Putten)

Logo Waterschap Hollandse Delta

Door deze publicatie vervalt publicatie nr. 11352 d.d. 11 december 2017.

 

Op dit peilbesluit zijn de Waterwet en de Waterverordening Zuid-Holland van toepassing.

 

Op grond van de Waterwet, artikel 5.2, is een beheerder verplicht voor daartoe aan te wijzen oppervlaktewater-of grondwaterlichamen onder zijn beheer één of meerdere peilbesluiten vast te stellen. Bij provinciale verordening zijn nadere regels gesteld met betrekking tot het peilbesluit. Dit is uitgewerkt in de Water-verordening Zuid-Holland, artikel 4.2 - 4.4.

Het ontwerp-peilbesluiten ligt van 14 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage bij:

Waterschap Hollandse Delta,

Handelsweg 100

Ridderkerk

op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

 

U kunt het ontwerp-besluit tevens op deze internetpagina raadplegen onder ‘Externe bijlagen’.

 

Indienen zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd, hun zienswijze over het ontwerp-besluit naar voren brengen.

 

Op grond van artikel 3:15 Awb kunnen belanghebbenden bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Voor het indienen van een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-besluit wordt u verzocht uw ziens-wijze te sturen naar:

Waterschap Hollandse Delta,

T.a.v. Het college van Dijkgraaf en Heemraden

Postbus 4103

2980 GC Ridderkerk

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze over het ontwerp-besluit wordt u verzocht contactop te nemen met: 0900-2005005.

 

Ridderkerk, 12 december 2017

Dijkgraaf en heemraden, Namens deze:

Drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur

 

dit peilbesluit zijn de Waterwet en de Waterverordening Zuid-Holland van toepassing. Op grond van de Waterwet, artikel 5.2, is een beheerder verplicht voor daartoe aan te wijzen oppervlaktewater-of grondwaterlichamen onder zijn beheer één of meerdere peilbesluiten vast te stellen. Bij provinciale verordening zijn nadere regels gesteld met betrekking tot het peilbesluit. Dit is uitgewerkt in de Water-verordening Zuid-Holland, artikel 4.2 - 4.4.