Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 72662VerkeersbesluitenVerkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-17-60463

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat gelegen zijn in stadsdeel Zuid;

dat deze straten vanaf 1 maart 2017 tot begin 2018 opgebroken worden, en een nieuwe inrichting krijgen;

dat de werkzaamheden impact hebben op de bereikbaarheid van de straten in de omgeving en de doorstroming van het (gemotoriseerde) verkeer;

dat er wordt gewerkt in de verschillende fasen, het faseringsplan inclusief de omleidingsroutes is te vinden op de webpagina www.amsterdam.nl/delairesse ;

dat er naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, er ook direct gewerkt wordt aan veiligheid en ruimte;

dat er een nieuw wegdek, vrij liggende fietspaden, bredere trottoirs en nieuwe verkeersinstallaties worden gerealiseerd met de herinrichting;

dat in het GVB vervoerplan lijn 16 verdwijnt bij de komst van de Noord-Zuidlijn in 2018;

dat de tramlijn 16 in november 2017 tijdelijk terugkomt, inclusief een tijdelijke halte bij de Jacob Obrechtstraat totdat de Noord-Zuidlijn af is;

dat door de verdwijning van tramlijn 16, de haltes worden opgeheven wat zorgt voor meer ruimte voor groen en het parkeren van fietsen en auto’s;

dat door het scheiden van verkeerssoorten een Duurzaam Veilige inrichting wordt nagestreefd;

dat de gevaarlijke kruispunten de zgn. “Blackspots” zullen worden aangepakt, waardoor deze overzichtelijker worden;

dat dit gedaan wordt om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten;

dat de bestaande bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten en kinderwagens;

dat voor het laden en lossen van goederen er meerdere laad en losplaatsen worden gerealiseerd in de twee bovengenoemde straten;

dat hierdoor het laden en lossen van goederen niet op de rijweg gedaan wordt wat verkeersonveilige situaties met zich meebrengt;

dat de Centrale Verkeerscommissie op 28 februari 2017 akkoord heeft gegeven op het definitieve ontwerp van de herinrichting;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

 

1. door het verwijderen van verkeersborden conform model L3 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Bushalte/tramhalte” te verwijderen op de volgende locaties:

a. aan de noordzijde van De Lairessestraat voor de kruising met de Jacob Obrechtstraat gelegen ter hoogte van de percelen 10-20

b. aan de zuidzijde van De Lairessestraat voor de kruising met de Jacob Obrechtstraat

gelegen ter hoogte van de percelen 33-41

 

 

2. door het verwijderen van het op rijbaan aangebrachte woord LIJNBUS, als bedoeld in artikel 1 onder k van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “busstrook; alleen bestemd voor lijnbussen” te verwijderen op de volgende locaties:

a. De Lairessestraat tussen het Concertgebouwplein en het Valeriusplein

b. Cornelis Krusemanstraat tussen de Amstelveenseweg en het Valeriusplein

 

 

 

3. door het verwijderen van “voetgangersoversteekplaatsen” als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen op de volgende locaties:

a. Cornelis Krusemanstraat met de kruising Hendrik Jacobszstraat oostzijde van de kruising

b. Cornelis Krusemanstraat met de kruising Hendrik Jacobszstraat westzijde van de kruising

c. Valeriusplein aan de oostzijde ter hoogte van de kruising

 

 

 

4. door het plaatsen van verkeersborden conform model A04 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Adviessnelheid” te plaatsen op de volgende locatie:

a. Concertgebouwplein ter hoogte van perceel 20 van oost richting west, met als tekst onderbord, schoolzone

b. De Lairessestraat ter hoogte van perceel 7 van west richting oost, met als tekst onderbord, schoolzone

c. De Lairessestraat ter hoogte van perceel 132 van oost richting west, met als tekst onderbord, schoolzone

d. De Lairessestraat ter hoogte van perceel 127 van west richting oost, met als tekst onderbord, schoolzone

e. Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 8 van oost richting west, met als tekst onderbord, schoolzone

f. Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 19 van west richting oost, met als tekst onderbord, schoolzone

g. Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 52 van oost richting west, met als tekst onderbord, schoolzone

h. Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 89 van west richting oost, met als tekst onderbord, schoolzone

 

 

5. door het plaatsen van verkeersborden conform model B01 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “voorrangsweg” aan te wijzen, De Lairessestraat, Cornelis Krusemanstraat en het Valeriusplein tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg de borden te plaatsen op de volgende locaties:

a. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Jacob Obrechtstraat aan de oostzijde ter hoogte van perceel 20

b. aan de zuidzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Jacob Obrechtstraat aan de westzijde ter hoogte van perceel 33

c. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Cornelis Schuytstraat aan de oostzijde ter hoogte van perceel 92

d. aan de zuidzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Cornelis Schuytstraat

aan de westzijde

e. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Emmastraat aan de oostzijde ter hoogte van perceel 126

f. aan de zuidzijde van de Lairessestraat voor de kruising Emmastraat aan de westzijde

ter hoogte van perceel 111

 

 

6. door het plaatsen van verkeersborden conform model B06 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de volgende locaties:

 

a. aan de noordzijde van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 4

b. aan de zuidzijde van de Jacob Obrechtstraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 51

c. aan de noordzijde van de Jacob Obrechtstraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 54

d. aan de zuidzijde van de Cornelis Schuytstraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 57

e. aan de noordzijde van de Cornelis Schuytstraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 56

f. aan de zuidzijde van de Emmastraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 33

g. aan de noordzijde van de Emmastraat met de kruising van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 32

h. Valeriusplein aan de noordzijde van de kruising ter hoogte van 40

i. Valeriusplein aan de zuidzijde van de kruising ter hoogte van perceel 13

 

 

 

7. door het plaatsen van verkeersborden conform model D02 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft” te plaatsen op de volgende locaties, voor wat betreft de op de verkeersheuvel aanwezige verkeersborden, ter geleiding van het verkeer:

a. aan de zuidzijde van de Cornelis Krusemanstraat voor de kruising met het Valeriusplein tegenover perceel 2

b. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met het Valeriusplein ter hoogte van perceel 190

c. aan de zuidzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Emmastraat ter hoogte van perceel 115

d. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Emmastraat ter hoogte van perceel 116

 

8. door het plaatsen van verkeersborden conform model E06 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gehandicaptenparkeerplaats” te plaatsen op de volgende locatie:

een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Lairessestraat ter hoogte van perceel 166 met als onderbord maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en maximaal 1 uur.

 

 

9. door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locaties:

a. De Lairessestraat een parkeerplaats ter hoogte van perceel 1 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

b. De Lairessestraat een parkeerplaats ter hoogte van perceel 2 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

c. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 43 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

d. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 56 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

e. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 71 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

f. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 78 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

g. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 87 met als onderbord van 09.00-17.00 uur

h. De Lairessestraat vijf parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 144 met als onderbord maandag tot en met vrijdag van 08.00-10.00 en 14.00-16.00 uur

i. De Lairessestraat twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 145 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

j. De Lairessestraat een parkeerplaats ter hoogte van perceel 159 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

k. Cornelis Krusemanstraat drie parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 10 met als onderbord van 08.00-21.00 uur

l. Cornelis Krusemanstraat een parkeerplaats ter hoogte van perceel 32 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

m. Cornelis Krusemanstraat drie parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 50 met als onderbord van 08.00-21.00 uur

n. Cornelis Krusemanstraat drie parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 63 met als onderbord van 09.00-21.00 uur

 

 

10. door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “verplicht fietspad” voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte aan beide zijde van de weg te plaatsen op de volgende locatie:

aan de noord- en zuidzijde van de Lairessestraat, Valeriusplein en de Cornelis Krusemanstraat

 

 

11. door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens “waarbij voorrang dient te worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de volgende locaties:

a. aan de noord- en zuidzijde van de Lairessestraat ter hoogte van perceel 4 en hier tegenover ligt een fietsoversteek in twee richtingen van noord naar zuid en van zuid naar noord, waarvan komend uit noordelijke en zuidelijke richting het fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg

b. aan de noord- en zuidzijde van het Valeriusplein ligt een fietsoversteek in twee richtingen van noord naar zuid en van zuid naar noord, waarvan komend uit noordelijke en zuidelijke richting het fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg

c. aan de noordzijde van de Jacob Obrechtstraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Jacob Obrechtstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

d. aan de zuidzijde van de Jacob Obrechtstraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Jacob Obrechtstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

e. aan de noordzijde van de Cornelis Schuytstraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Cornelis Schuytstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

f. aan de zuidzijde van de Cornelis Schuytstraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Cornelis Schuytstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

g. aan de noordzijde van de Emmastraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Emmastraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

h. aan de zuidzijde van de Emmastraat, waarvan het verkeer komende vanuit de Emmastraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Lairessestraat

 

 

 

12. door het plaatsen van verkeersborden conform model J14 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Tram(kruising)” te plaatsen op de volgende locaties:

a. aan de noordzijde van het Concertgebouwplein ter hoogte van perceel 20

b. aan de noordzijde van het Concertgebouwplein ter hoogte van perceel 19

c. aan de noordzijde van de Lairessestraat na de kruising met de Emmastraat voor de invlechting van het verkeer op de tram/busbaan

d. aan de zuidzijde van de Lairessestraat na de kruising met de Emmastraat voor de invlechting van het verkeer op de tram/busbaan

e. aan de oost- en westzijde van het Valeriusplein ter hoogte van de kruising

 

 

 

 

13. door het plaatsen van verkeersborden conform model L3 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Bushalte/tramhalte” te plaatsen op de volgende locaties:

a. aan de noordzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Emmastraat gelegen ter hoogte van de percelen 114 -128

b. aan de zuidzijde van de Lairessestraat voor de kruising met de Emmastraat gelegen ter hoogte van de percelen 111 - 115

c. aan de noordzijde van het Valeriusplein ter hoogte van het kruispunt aan de oostzijde tegenover perceel 13

d. aan de zuidzijde van het Valeriusplein ter hoogte van het kruispunt aan de westzijde ter hoogte van perceel 42

 

 

 

14. door het plaatsen van het op rijbaan aangebrachte woord LIJNBUS, als bedoeld in artikel 1 onder k van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “busstrook; alleen bestemd voor lijnbussen” te plaatsen op de volgende locaties:

a. aan de noordzijde van de Lairessestraat gelegen ter hoogte van de percelen 112-116

b. aan de zuidzijde van de Lairessestraat gelegen ter hoogte van de percelen 113-117

c. aan de noordzijde van het Valeriusplein gelegen tegenover perceel 13

d. aan de zuidzijde van de Valeriusplein gelegen ter hoogte van perceel 42

e. aan de noordzijde van de Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 68

 

 

 

 

15. door het aanbrengen van “voetgangersoversteekplaatsen” als bedoeld in artikel 49 lid 2

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op de volgende locaties:

a. De Lairessestraat met de kruising Jacob Obrechtstraat aan de noord, zuid, west en oostzijde

b. De Lairessestraat met de kruising Cornelis Schuytstraat aan de noord, zuid, west en oostzijde

c. De Lairessestraat met de kruising Emmastraat aan de noord, zuid, west en oostzijde

d. Valeriusplein aan de oost en westzijde ter hoogte van de kruising

 

 

16. door het plaatsen van een doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep bevinden, tenzij aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht te plaatsen op de volgende locatie:”

De Lairessestraat, Cornelis Krusemanstraat en het Valeriusplein uitgezonderd bij de zijstraten

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel