Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 72641Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 4e wijziging Oudendijk 7”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het college heeft het Ontwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 4e wijziging Oudendijk 7” vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Voor de locatie Oudendijk 7 is een aanvraag ingediend voor wijziging van de grenzen van de aanduidingen “Loonbedrijf” en “Aanvullende functies” door een verschuiving van het grenzen met 10 meter ten behoeve het mogelijk maken van een buitenopslag voor het bedrijf.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 4e wijziging Oudendijk 7” ligt met ingang van donderdag 21 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991206-OW01.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 4e wijziging Oudendijk 7”. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038.