Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 72637Ruimtelijke plannenBestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Dronryp-West vastgesteld

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2017 het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Dronryp-West met identificatienummer NL.IMRO.1908.BPDrpBedrDronrWest-0401 (ongewijzigd) heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.menameradiel.nl. Onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen in procedure’ vindt u een rechtstreekse link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2018 kunt u het plan ook bekijken via www.waadhoeke.nl U kunt het plan t/m 29 december 2017 tijdens openingstijden inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam. Vanaf 2 januari 2018 kunt u het plan inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor van de gemeente Waadhoeke in Franeker.

Omschrijving bestemmingsplan

Het plan voorziet in de realisatie van twee “erven in het landschap” ten behoeve van een werken-wonen locatie. Het plangebied heeft betrekking op enkele agrarische kavels aansluitend op het (huidige) bedrijventerrein Dronryp West.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

  • -

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen zes weken vanaf 7 december 2017 moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.