Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 72634Ruimtelijke plannenProjectbesluit herinrichting weg- en waterinfrastructuur gebied Marsum – Deinum – Ritsumasyl

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van Menameradiel hebben een projectbesluit genomen voor de ruimtelijke onderbouwing en inkadering van diverse infrastruturele en civieltechnische maatregelen in het gebied Marsum – Ritsumasyl – Deinum.

Het gaat om maatregelen die voortvloeien uit de Gebiedsontwikkeling van het gebied rondom de Haak om Leeuwarden. In de komende tijd zullen diverse omgevingsvergunningen voor deze maatregelen worden genomen, die hun ruimtelijke onderbouwing en juridische basis vinden in dit projectbesluit

Het besluit is genomen op basis van artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo / artikjel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo / artikel 2.27 Wabo.

Het besluit is op 18 december 2017 verzonden.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die in redelijkheid niet verweten kan worden dat ze dit hebben nagelaten, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland (adres: zie hieronder). De termijn begint op de dag nadat het besluit is verzonden.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de volgende eisen:

 • -

  de naam, adres en handtekening van de indiener;

 • -

  de datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het beroepschrift.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u tegelijk met het indienen van het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.