Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 72592Overig

Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 12 december 2017, nr. WJZ/1700040 inzake de openbare voorbereidingsprocedure bekendmaking veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B05 en B36

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013;

Maakt bekend:

Ten behoeve van het voornemen om de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B05 en B36 te verdelen, wordt het ontwerpbekendmakingsbesluit inzake:

  • de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B05 en B36;

  • de vaststelling van de aan die vergunningen te verbinden voorschriften en beperkingen, en

  • de vaststelling van de voorschriften en beperkingen van de aan die vergunningen te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep,

voorbereid overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit ontwerpbekendmakingsbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC, Den Haag alsmede bij Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH, Groningen.

Eenieder kan van 18 december 2017 tot en met 28 januari 2018 zijn zienswijze over het ontwerpbekendmakingsbesluit kenbaar maken via de website www.internetconsultatie.nl.

U kunt ook een schriftelijke reactie per post sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Telecommarkt

t.a.v. mevrouw M.A. Theuerzeit

kamer D-passage 3

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u dit uiterlijk 15 januari 2018 kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar m.a.theuerzeit@minez.nl, onder vermelding van de namen van de personen die een mondelinge zienswijze wensen te geven alsmede van de namen van de personen die anderszins aanwezig zullen zijn. Indien u een ander (rechtspersoon, natuurlijke persoon) vertegenwoordigt, wordt u verzocht om per post of e-mail documenten mee te sturen waaruit blijkt dat u bevoegd bent om die ander te vertegenwoordigen. U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor een afspraak. De afspraak voor het naar voren brengen van de zienswijze zal tijdens de zienswijzetermijn in Den Haag plaatsvinden. Partijen worden niet in elkaars aanwezigheid gehoord, om uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie te voorkomen.