Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeStaatscourant 2017, 72467VerkeersbesluitenEenrichting verkeer fietsstraat Bosschendijk Oudenbosch

Logo Halderberge

Burgemeester en wethouders van gemeente Halderberge,

Gelet op

 • hetgeen ten aanzien hiervan in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende dat

 • op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • dat de fietsstraat Bosschendijk te Oudenbosch een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, en dat deze weg in beheer is bij de gemeente Halderberge;

 

het uit een oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

het gewenst is om:

Voor de fietsstraat Bosschendijk te Oudenbosch eenrichting verkeer voor gemotoriseerd verkeer in te voeren. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening.

 

Motivering

In april 2015 heeft de gemeenteraad de wegenstructuur ter plaatse van de Doorgaande Route Oudenbosch vastgesteld. Als gevolg van de Zuidelijke Omleiding Oudenbosch wordt de Doorgaande Route Oudenbosch, de route Bosschendijk-St. Bernaertstraat-Markt-Zandeweg-Oudenbosscheweg-Kuivezand, afgewaardeerd (qua snelheid) en heringericht. De herinrichting bestaat uit een samenhangend pakket van verkeersmaatregelen gericht op:

 • het goed bereikbaar houden van het centrum van Oudenbosch voor inwoners, bezoekers en bevoorrading, maar het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer;

 • het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de voormalige provinciale traverse door Oudenbosch.

 

Op het tracédeel Bosschendijk is tussen de Beukenlaan en de Eikenlaan, aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan, een fietsstraat voorzien. Op de fietsstraat is de auto te gast. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door:

 • een snelheidsregime van 30 km/h;

 • een smal wegprofiel, waardoor auto’s achter fietsers moeten blijven

 • eenrichting verkeer in de richting van de Eikenlaan voor gemotoriseerd verkeer;

 • een parkeerverbod aan weerszijden van de rijbaan;

 • een informatiebord met symbool en tekst “fietsstraat, auto te gast”.

 

Dit verkeersbesluit heeft betrekking op het instellen van eenrichting verkeer op de fietsstraat.

 

Belangenafweging

 • voor het parkeren is ruimte gereserveerd langs de hoofdrijbaan van de Bosschendijk (parkeerhaven);

 • via de fietsstraat kunnen aanwonenden hun in/uitrit bereiken;

 • niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Midden en West Brabant.

 

Besluiten

 • 1.

  Het instellen van een eenrichting verkeer op de fietsstraat Bosschendijk te Oudenbosch;

 • 2.

  Dit op straat visueel kenbaar te maken aan de weggebruiker door het plaatsen van borden model C2 en model C4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

 • 3.

  Het eenrichting verkeer niet van kracht te laten zijn voor fietsers door bij de borden model C2 en C4 het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) te plaatsen;

 • 4.

  Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 5.

  De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

 

 

Oudenbosch, 4 december 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

Mevrouw mr. C.G. Jacobs Mevrouw drs. J. Vonk-Vedder

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.