Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 72414VerkeersbesluitenOnderwerp: Reconstructie Plantsoen Geertruidenberg

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

De Brandestraat in Geertruidenberg is opnieuw ingericht. Deze is ingericht als fietsstraat met daarbij een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, met een uitzondering voor bewoners. Daarbij is het eenrichtingsverkeer voor fietsers opgeheven. Door het afsluiten van de Brandestraat en het opheffen van eenrichtingsverkeer voor fietsers gaan de verkeersstromen op het kruispunt Plantsoen – Brandestraat – Gasthuisstraat veranderen. Op dit kruispunt worden aanvullende verkeersmaatregelen getroffen om een veilige verkeerssituatie te borgen.

Op het kruispunt Plantsoen – Brandestraat – Gasthuisstraat wordt de voorrangssituatie gewijzigd. De doorgaande route voor fietsers, Brandestraat – Plantsoen, komt hierbij in de voorrang te liggen ten opzichte van de Gasthuisstraat – Plantsoen. Het gaat hierbij om een doorgaande route voor fietsverkeer vanaf Raamsdonksveer naar Geertruidenberg.

Tevens wordt er een voetgangersoversteekplaats aangelegd op de Gasthuisstraat met een vrije doorgang voor voetgangers. Het gaat hierbij om de looproute vanuit Raamsdonksveer naar het centrum van Geertruidenberg en vice versa.

Concreet betekent dit:

 • dat de voorrangssituatie op het kruispunt Plantsoen – Brandestraat – Gasthuisstraat voor zowel voetgangers al fietsers verandert;

 • dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;

 • dat het genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Geertruidenberg.

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Het aanwijzen van een voetgangersoversteekplaats door het plaatsen van verkeersborden L02f en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek;

 • 2.

  Het wijzigen van de voorrangsregeling door het verplaatsen van verkeersborden B06 en B07, het aanbrengen van haaientanden en een stopstreep op het wegdek en het verwijderen van verkeersborden B03, B04 en D04.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB17-23 _Situatietekening

 

Raamsdonksveer, 11 december 2017

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

H.H.A.M. de Jongh

clustermanager Buitenruimte

 

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.