Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2017, 72274OverigBEKENDMAKING

Logo Zuid-Holland

 

Terinzagelegging ontwerp Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014

 

Het ontwerp van de Wijziging 2018 ligt met ingang van 15 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp. De Wijziging 2018 heeft betrekking op diverse onderwerpen, waaronder de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen en stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze op het ontwerp schriftelijk of per e-mail indienen.

Adres: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. mw. H. Maagdenberg

afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

E-mail: vrm@pzh.nl

Tip voor uw zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk en geef daarbij aan op welke onderdelen van de documenten uw zienswijze betrekking heeft.

Vervolg

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Wijziging 2018 vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland: telefoonnummer 070 – 4417415, e-mail vrm@pzh.nl, of via www.zuid-holland.nl/vrm.