Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 72083Vergunningen

Kennisgeving Ontwerp Windpark Fryslân ontwerpbesluiten fase 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage van het project Windpark Fryslân fase 2. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark met netaansluiting te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter. Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en valt in de 3 en 4 Megawatt klasse. Als het windpark gereed is, voorziet het circa 340.000 huishoudens van groene stroom.

Waarom dit windpark?

Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergie-sector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het Windpark Fryslân maakt daar deel van uit.

Voortgang van de procedure tot nu toe

Op 18 september 2016 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het (rijks)inpassingsplan Windpark Fryslân vastgesteld. Het rijksinpassingsplan, de vergunning Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en faunawet hebben van 14 oktober tot en met 25 november 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 8 beroepen ingesteld bij de Raad van State. Vanwege herzieningen hebben drie besluiten opnieuw ter inzage gelegen van vrijdag 18 augustus tot en met vrijdag 13 oktober 2017: het (rijks)inpassingsplan (begrenzing vismigratierivier), de vergunning Natuurbeschermingswet (tiplaagte van de rotor) en de ontheffing Flora- en faunawet (ontheffing voor meer soorten). In deze periode zijn drie beroepen ingediend bij de Raad van State.De zittingsdatum in de beroepsprocedure is gepland op 1 februari 2018.

Fase 2: de nu voorliggende ontwerpbesluiten

 • 1. Ontheffing Wet natuurbescherming voor de houting (Provincie Fryslân)

 • 2. Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het deel van het tracé tussen de A7 en het aansluitpunt te Marnezijl (gemeente Sûdwest Fryslân)

 • 3. Watervergunning voor het kruisen van hoofdwatergangen, waterkeringen of beschermingszones of het parallel liggen aan hoofdwatergangen in beheer bij het waterschap (Wetterskip Fryslân)

 • 4. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor het kruisen van de snelweg of afritten in beheer bij Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)

 • 5. Watervergunning voor het leggen van de kabel aan de zuidzijde (IJsselmeerzijde) van de Afsluitdijk. Dit betreft het deel tussen Kornwerderzand en de Kop van de Afsluitdijk (Rijkwaterstaat)

 • 6. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor het leggen van de kabel aan de zuidzijde (IJsselmeerzijde) van de Afsluitdijk. Dit betreft het deel tussen Kornwerderzand en de Kop van de Afsluitdijk (Rijkswaterstaat)

 • 7. Watervergunning voor het uitvoeren van horizontaal gestuurd boren in de Afsluitdijk onder de vismigratierivier (Rijkswaterstaat)

 • 8. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor het uitvoeren van horizontaal gestuurd boren onder de snelweg ter hoogte van de vismigratierivier (Rijkswaterstaat)

U kunt nu reageren op deze acht ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 de ontwerpbesluiten van fase 2 met onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:

Gemeenteloket Sûdwest Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek (op papier) tijdens de reguliere openingstijden.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerp-besluit. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerp-besluiten u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark Fryslân, ontwerpbesluiten fase 2’. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Fryslân, ontwerpbesluiten fase 2, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een ontvangstbevestiging sturen.

 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur met Bureau Energieprojecten (070) 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten. De definitieve besluiten komen ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten.

Meer informatie

Meer informatie over het Windpark Fryslân en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en www.windparkfryslan.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten (070) 379 89 79.