Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2017, 72037VergunningenWindmolenpark Hattemerbroek

Logo Oldebroek

Ontwerp van de ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig de Wet natuurbescherming, bekend dat het ontwerp van de ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming, zoals voorgenomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit gelijktijdig met ingang van woensdag 13 december 2017 ter inzage ligt.

Coördinatiebesluit

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het daarop gebaseerde coördinatiebesluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 7 juli 2016 met kenmerk 247067/248078 maken het mogelijk dat de voorbereiding en bekendmaking van de voor het Windmolenpark Hattemerbroek benodigde besluiten worden gecoördineerd.

De omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, de watervergunning en de vergunning voor gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming hebben van woensdag 8 februari 2017 tot en met 21 maart 2017 gecoördineerd ter inzage gelegen. Het ontwerp van de ontheffing voor soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming, die nu gecoördineerd ter inzage wordt gelegd, vormt de tweede tranche in de gecoördineerde procedure.

Inzagetermijn

Van 13 december 2017 tot en met 23 januari 2018 ligt het ontwerp van de ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • 1.

    door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,

  • 2.

    op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke zienswijze over het ontwerp van de ontheffing voor soortenbescherming kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum telefoon 0525 638200.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek draagt zorg voor het doorsturen van de ontvangen zienswijzen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (het bevoegd gezag voor de ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke besluiten kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluiten én belanghebbende is.