Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 7196VergunningenMer-beoordelingsnotitie Erpseweg 5 te Veghel

Logo Meierijstad

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

 

Op 23 juni 2016 heeft de heer J. van Asseldonk medegedeeld dat hij voornemens is een nieuwe varkensstal op te richten en de bestaande varkensstal aan Erpseweg 5 te Veghel, te wijzigen. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben besloten dat door J. van Asseldonk géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

 

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Meierijstad leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit en de overige stukken zijn vanaf  9 februari 2017 gedurende zes weken op te vragen bij de afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen gedurende openingstijden  en na  telefonische afspraak met de heer J. van de Steeg  afdeling VTH , telefoonnummer: 14 0413.

 

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Veghel, 8 februari 2017,

Burgemeester en wethouders van Meierijstad