Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2017, 71882Ruimtelijke plannenPublicatie Vaststelling bestemmingsplan ‘Duineveld’, verlening omgevingsvergunning Duineveld planfase 1 en vaststelling Besluit Hogere Grenswaarde

Logo Noordwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Duineveld’ op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening(Wro) gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft eveneens besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Op 12 oktober 2017 heeft het College van Burgermeester en het Besluit Hogere Grenswaarde Duineveld vastgesteld.

Op 5 december 2017 heeft het College van Burgermeester en Wethouders besloten de omgevingsvergunning Duineveld planfase 1 te verlenen.

Er is sprake van een coördineerde procedure (3.30Wro). Dat besluit is op 7 maart 2017 gepubliceerd. Ook is op dit plan de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch kader voor de ontwikkeling van een woonwijk tussen de steilrand, het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg en het beoogd landschapspark met speeleiland. De woonwijk zal maximaal 97 grondgebonden woningen en maximaal 40 appartementen bevatten. De grondgebonden woningen kunnen vrijstaande, halfvrijstaande of rijwoningen zijn. De appartementen staan in de zuid-west hoek en mogen maximaal +22m NAP hoog worden.

De omgevingsvergunning betreft de eerste fase. Het gaat dan om 39 woningen (10 vrijstaand, 14 twee-onder-een-kap en 15 rijwoningen, 0 appartementen) in het zuidwestelijke deel van het plangebied. Vanaf de Nieuwe Zeeweg gezien is dat ongeveer vanaf het zwembad en daarachter.

Het besluit Hogere Grenswaarde betreft het (weg)verkeerslawaai van de Nieuwe Zeeweg. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve van de nieuwe woningen akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. Het college heeft een besluit hogere grenswaarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai van maximaal 56 dB.

De wijziging in het bestemmingsplan bestaat uit het aanpassen van de toelichting (o.a. aanvulling akoestisch onderzoek en paragraaf 2.2.4) en de regels i.v.m. ondergronds bouwen en bouwen voor de voorgevel (art. 6.2.3.h en 6.2.8). De wijzigingen zijn beschreven in de Nota van beantwoording (bijlage 23 van het bestemmingsplan).

Ter inzage

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf woensdag 13 december 2017 tot en met woensdag 24 januari 2018 (6 weken) ter inzage:

-Bestemmingsplan Duineveld (NL.IMRO.0575.BPMGDuineveld-VA01)

-Omgevingsvergunning Duineveld, planfase 1 (nr. 2017058200)

-Besluit Hogere Grenswaarde Duineveld

Inzage is op de volgende wijzen mogelijk:

- in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42;

- het bestemmingplan is ook te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-code: NL.IMRO.0575.BPMGDuineveld-VA01

 

Beroep instellen

Vanaf donderdag 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de genoemde besluiten, die voor beroep als één besluit worden gezien. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in elk geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Ook kan door belanghebbenden een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan bovenstaande procedures zijn griffiekosten verbonden.

  • 1.

    Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Duineveld.

  • 2.

    Een belanghebbende die aantoont dat hij niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig kenbaar te maken.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aandraagt tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen er geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Alle drie genoemde besluiten treden in werking op 25 januari 2018, tenzij toepassing wordt gegeven artikel 3.8 lid 6 van de Wet op de ruimtelijke ordening(Wro) of er voor deze datum een verzoek voor een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de betreffende besluiten opgeschort totdat over het verzoek is beslist.