Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2017, 71798VergunningenIntrekking voorkeursrecht perceel Teylingerlaan 74, Sassenheim (sectie A, nummer 6652)

Logo Teylingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen maakt bekend dat bij besluit van 28 november 2017 is ingetrokken het voorkeursrecht dat is gevestigd op het perceel aan de Teylingerlaan 74 in Sassenheim, kadastraal bekend gemeente Sassenheim, sectie A, nummer 6652. Het ingetrokken voorkeursrecht was gevestigd bij besluit van de raad van Sassenheim van 13 maart 2008. De intrekking betekent dat de eigenaren en andere rechthebbenden het betreffende perceel niet eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden indien zij het perceel respectievelijk de betreffende rechten willen vervreemden.

Ter inzage

Het besluit tot intrekking van het voorkeursrecht ligt vanaf 7 december 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie in het Gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ in Voorhout. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat, reden(en) van het bezwaar en handtekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen bezwaar bestaat, kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.  Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook het verzoekschrift ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U moet hiervoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.