Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 71690Interne regelingen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2017, kenmerk 1251515-169799-BPZ, houdende taakverdeling met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van ambten van minister zonder portefeuille en de staatssecretaris (Stb. 1951, 24);

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis, is, binnen de grenzen van het door mij vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

  • a. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers;

  • b. geestelijke gezondheidszorg;

  • c. maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • d. preventie;

  • e. gezondheidsbevordering (leefstijl);

  • f. het VWS-domein voor de BES eilanden;

  • g. maatschappelijke diensttijd.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2012, houdende de taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stcrt. 2012, 23610) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge