Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 71490VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT, verkeersmaatregelen KVL en Almystraat; gebied begrenst door de Sprendlingestraat-Ambachstraat-Gasthuisstraat en Spoor.

Logo Oisterwijk

2017-15

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 Het delegatiebesluit van de gemeenteraad van Oisterwijk en het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van burgemeester en wethouders van Oisterwijk strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In de gemeente Oisterwijk wordt het gebied van en rond de oude leerfabriek KVL ontwikkeld als woon- en werklocatie met de daarbij behorende nieuwe en of aangepaste infrastructuur. De gehele locatie bestaat uit het KVL en het zogenoemde KVL-studiegebied. Voor het KVL gebied is er een onherroepelijk bestemmingsplan en voor het KVL-studiegebied heeft de gemeenteraad een voorkeursscenario vastgesteld.

Op bijgevoegde kaart is aangegeven waar nieuwe infrastructuur komt of de bestaande infrastructuur wordt aangepast. Het gaat dan naast het realiseren van nieuwe infrastructuur om het afsluiten van een straat, het realiseren van een verplicht fietspad, het invoeren van een 30km/u-zone en een parkeerschijfzone. Daarbij wordt bij verschillende kruispunten de voorrang geregeld. Dit gebeurt door middel van een uitritconstructie bij alle wegen die aansluiten op de nieuwe weg de Laan van KVL. En door middel van het verkeersbord B06 en haaientanden bij de aansluitingen van het nieuwe fietspad op de Almystraat en de Ambachtstraat/Schijfstraat. De genoemde maatregelen zijn verkeerbesluitplichtig.

Overwegende:

Dat het gebied van en rond de oude leerfabriek KVL ontwikkeld wordt als woon- en werklocatie met de daarbij behorende nieuwe en of aangepaste infrastructuur;

dat in het gebied voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en de aanwezigen rijbanen en toegangspaden niet breed genoeg zijn om parkeren op toe te staan, omdat anders de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gevaar komt;

dat het gehele gebied ontwikkeld wordt als verblijfsgebied (woon- werkgebied) en daarom de maximum snelheid van het gemotoriseerd verkeer laag moet zijn, gelijk aan alle andere verblijfsgebieden in Oisterwijk, zijde 30km/u;

dat het kruispunt Almystraat – Ambachtstraat niet geschikt is om veel verkeer op af te wikkelen omdat:

Het kruispunt nu al gezien wordt als onduidelijk en onveilig,in de infrastructuur van Oisterwijk de Ambachtstraat een hoofdfunctie heeft in de verkeersafwikkeling en de Almystraat een ondergeschikte functie,er veel fietsverkeer zit op de Almystraat en onderdeel is van het fietsroutenetwerk in Oisterwijk,de aanwezigheid van de nabij gelegen overweg het een complexe verkeerssituatie maakt.

dat daarom de hoofdontsluiting van KVL ruim 100m naar het noorden wordt verschoven en de Almystraat ter hoogte van de overweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en bromfietsers;

dat de Almystraat wel toegankelijk blijft voor fietsers en voetgangers door het realiseren van een verplicht fietspad en een voetpad;

dat daardoor een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie wordt gecreëerd;

dat gezien de aanwezigheid van detailhandel op KVL het wenselijk is om bij 4 parkeerplaatsen een maximale parkeerduur van 30 minuten in te voeren door gebruik te laten maken van een parkeerschijf;

dat de nieuwe weg door KVL (de laan van KVL) als hoofdontsluiting moet fungeren voor KVL zelf en de aanliggende straten autoluw moeten zijn en daarom de aansluitingen op de Laan van KVL worden vormgegeven als inritconstructie en op die manier de voorrang wordt geregeld;

dat het nieuwe fietspad bij de Almystraat bij de aansluiting op de Almystraat en Ambachtstraat/Schijfstraat uit de voorrang komt te liggen door plaatsen van verkeersbord B06 en haaientanden en dat daarmee de veiligheid op die punten voor fietsers wordt gewaarborgd;

dat overleg met de korpschef van het politeteam Midden en West Brabant heeft plaatsgevonden;

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk.dat de aan dit besluit gehechte tekeningen en bijlagen (met specificatie: 2017-15.) onderdeel uitmaken van dit verkeersbesluit.

 

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

Alle bestaande en nieuwe wegen gelegen in het gebied tussen deAmbachtstraat, Sprendlingenstraat, Gasthuisstraat en spoor als 30km/u zone aan te wijzen;

het gehele gebied tussen de Ambachtstraat, Sprendlingenstraat, Gasthuisstraat en spoor aan te wijzen als parkeerverbod zone;

parkeren met een parkeerschijf met maximale parkeerduur van 30 minuten in te voeren voor de op bijgevoegde tekening aangegeven 7 parkeerplaatsen (blauw omkaderd);

het eerste deel van de Almystraat, gezien vanaf de Schijfstraat, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en bromfietsers door het realiseren van een verplicht fietspad in twee richtingen;

de aansluitingen vanuit het gebied KVL op de Laan van KVL de voorrang te regelen door middel van een uitritconstructie en alle overige kruispunten als gelijkwaardige kruispunten aan te wijzen;

de aansluitingen van het nieuwe fietspad op de Almystraat en Ambachtstraat/Schijfstraat uit de voorrang te halen door middel van het verkeersbord B06 en haaientanden.Het pad dat voorlangs het hoofdgebouw aan de Almystraat loopt aan te wijzen als voetpad;

De twee parkeerplaatsen die links naast de entree van het hoofdgebouw liggen aan te wijzen als gehandicapte parkeerplaats;

de straat Ketelhuis, die ten noorden van het centrale plein ligt, aan te wijzen als een eenrichtingsstraat, uitgezonderd fietsers, waarbij de richting is vanuit de Laan van KVL richting het centrale plein;

een inrijverbod voor vrachtauto’s in te stellen komend vanaf de Laan van KVL richting de Nijverheidsweg (groen omcirkeld in bijgevoegde tekening);

het nieuwe kruispunt op de Nijverheidsweg een voorrangskruispunt te maken, waarbij verkeer uit de nieuwe weg vanuit KVL voorrang moet verlenen op verkeer op de Nijverheidsweg. (rood omcirkeld op tekening).

Door het plaatsen van verkeersborden en het nemen van de maatregelen conform bijgevoegde tekening met nummer 2017-15.

 

 

.

 

Oisterwijk, 5 december 2017

Hoogachtend,

het college,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Ruimte,

 

S. Kort

Mededelingen

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van openbare publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende informatie:

 • 1.

   

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van de reden(en) waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u niet kunt wachten op de uitspraak in bezwaar en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, wordt u griffierecht berekend