Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandStaatscourant 2017, 71480VerkeersbesluitenWaterschap Rivierenland: verkeersbesluit voor het uitvoeren van werkzaamheden Weverwijk in Meerkerk

Logo Waterschap Rivierenland

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

 

Gelet op :

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, krachtens mandaat van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 en het mandaatregister 2016.

 

 

Overwegende dat:

• de Weverwijk een weg is zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de WVW;

• de Weverwijk een openbare weg is met gemengd verkeer die ligt buiten de bebouwde

kom van Meerkerk;

• de Weverwijk in eigendom, beheer en onderhoud is bij Waterschap Rivierenland;

• op deze weg een maximumsnelheid geldt van 60km/u;

• de verkeersmaatregel betrekking heeft op de Weverwijk tussen Kanaaldijk en Leerbroekseweg inclusief de kruispunten Weverwijk-Leerbroekseweg en Weverwijk-Kanaaldijk;

• de huidige wegconstructie van de Weverwijk zijn einde levensduur heeft bereikt en onderhoud noodzakelijk is;

• de weg anders wordt ingericht (shared space) en wordt voorzien van een nieuwe fundering en asfaltverharding;

• de werkzaamheden beginnen aan de zijde van de Leerbroekseweg. Van daar wordt in verschillende werkvakken gewerkt en schuiven de werkzaamheden op naar de Kanaaldijk;

• gedurende de wegreconstructiewerkzaamheden ook de drinkwaterleiding wordt vervangen. Deze werkzaamheden lopen vooruit op de wegwerkzaamheden;

• tijdens het vervangen van de drinkwaterleiding de weg plaatselijk wordt versmald met een halve rijbaanafzetting zodat een rijrichting mogelijk blijft. Bestemmingsverkeer kan om-en-om passeren;

• de weg tijdens de wegreconstructiewerkzaamheden per werkvak volledig wordt afgesloten. Fietsers en voetgangers met bestemming Weverwijk kunnen als de situatie het toelaat onder begeleiding door het werkvak. Bestemmingsverkeer kan buiten de werktijden het werkvak bereiken;

• de Weverwijk wordt voor bouwverkeer ontsloten via Lakerveld;

• tijdens de asfaltwerkzaamheden de gehele weg ter plaatse wordt afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers;

• voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers tijdelijk een snelheidsbeperking wordt ingesteld van 30km/u;

• om de veiligheid van verkeer en tijdens de asfaltwerkzaamheden de gehele weg ter plaatse wordt afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers;

• tijdens de werkzaamheden worden er omleidingsroute ingesteld voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en doorgaand (brom)fietsverkeer. Daarnaast zorgt de fysieke geleiding van verkeer conform CROW publicatie 96b door middel van barrières, bakens en bebording voor de herkenbaarheid van de beoogde rijroutes;

• de buurtbus tussen Meerkerk en Leerbroek kan tijdens de werkzaamheden omrijden;

• de bereikbaarheid van de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden is gegarandeerd;

• de aanwonenden en bedrijven zijn betrokken bij de weginrichting en bij het opzetten van een verkeersplan voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook tijdens de werkzaamheden vindt overleg plaats;

• het belangrijk is om de werkzaamheden uit te voeren vanuit het belang van de kwaliteit van de leefomgeving, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het voorkomen van door het verkeer veroorzaakte overlast hinder of schade, en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de in de WVW genoemde belangen, liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit;

• de gemeente Zederik is geïnformeerd;

• over het nemen van de verkeersmaatregel op deze weg overleg heeft plaatsgevonden met de politie Zuid-Holland. Uit het overleg is vast komen te staan dat tegen het treffen van de voorgenomen maatregel geen overwegend bezwaar bestaat.

 

 

Besluit

I. op de gehele Weverwijk tussen Kanaaldijk en Leerbroekseweg het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring van januari 2018 tot en met juli 2018, of zoveel korter of langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden, door plaatsing van verkeersbord C01, dat aanduidt gesloten voor voertuigen, en onderbord OB108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 

II. op de gehele Weverwijk tussen Kanaaldijk en Leerbroekseweg het instellen van een tijdelijke maximumsnelheid van 30km/u door plaatsing van verkeersbord A0130 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 

III. ter hoogte van het werkvak ten behoeve van de wegreconstructiewerkzaamheden het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring van januari 2018 tot en met juli 2018, of zoveel korter of langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden, op de Weverwijk tussen Kanaaldijk en Leerbroekseweg door plaatsing van verkeersborden 1) C01, dat aanduidt gesloten voor voertuigen, 2) C16, dat aanduidt gesloten voor voetgangers, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 

IIII. een afschrift te zenden aan:

• de brandweercommandant;

• de politie Zuid-Holland;

• de gemeente Zederik.

 

 

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

 

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

Tiel, 6 december 2017

 

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

 

 

 

de teamleider Wegbeheer

ing. J.C. Heurter