Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 71396Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid, van 5 december 2017, nr. 2164710, houdende nadere regels over de toepassing van in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen genoemde normen, en over de in dat besluit voorgeschreven indiening van een gebruiksmelding (Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 1.5 en 2.2, tweede en vijfde lid van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

Besluit:

Artikel 1

Waar in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen wordt verwezen naar NEN, NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-NPR 2577 of PGS, is daarvan de versie van toepassing die is vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage I.

Artikel 2

 • 1. Het model van het formulier, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.

 • 2. De gemeente is bevoegd de inhoud van de onderdelen A en D op een andere wijze schriftelijk kenbaar te laten maken dan met toepassing van het model van het formulier, bedoeld in het eerste lid, mits het verband tussen deze kenbaarstelling en de betreffende gebruiksmelding op het formulier onmiskenbaar vast staat.

Artikel 3

Indien voor het eenmalig gebruik van een plaats een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening is ingediend, en tussen indiening en gebruik bijlage I wordt gewijzigd, is op dat gebruik de versie van de norm van toepassing die op het moment van indiening is vermeld in bijlage I, tenzij indiener en gemeente overeenkomen de versie van de norm toe te passen die is vermeld in de gewijzigde bijlage.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

BIJLAGE I, BEHOREND BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN

Artikelnummer van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Norm

Versie

4.7

NEN 1010

NEN 1010: 2015/C2:2016 nl;

geregistreerd op 10 oktober 2016

2.3

NEN 1413

NEN 1413:2011/A1:2013 nl;

geregistreerd op 12 februari 2013

4.20, derde lid

NEN 2559

NEN 2559:2001/A4:2017 nl;

geregistreerd op 29 juni 2017

4.20, derde lid

NEN 2659

NEN 2659:2003/A1 nl;

geregistreerd op 10 juni 2009

4.16, derde lid

4.21

5.2, derde lid

NEN 3011

NEN 3011:2015 nl;

geregistreerd op 1 maart 2015

5.10, tweede lid

NEN 3028

NEN 3028:2016 nl;

geregistreerd op 1 augustus 2016

3.17, tweede lid, onderdelen a en b

5.4, vierde lid, onderdeel a en b

NEN 6061

NEN 6061:1991/A3:2012 nl;

geregistreerd op 24 december 2012

3.20, eerste lid

NEN 6063

NEN 6063:2008 nl;

geregistreerd op 20 maart 2008

3.17, tweede lid

5.4, tweede lid, onderdeel b

5.4, vierde lid

5.5, tweede lid, onderdeel a

NEN 6064

NEN 6064:1991/A2:2001 nl;

geregistreerd op 16 mei 2002

5.5, tweede lid, onderdeel d

NEN 6065

NEN 6065:1991/A1: 1997 nl;

ingetrokken op 11 oktober 2017;

vervangen door NEN-EN 13501-1

3.25, eerste en derde lid

3.34, eerste lid

5.14, tweede lid, onderdeel a

NEN 6068

NEN 6068:2016/C1:2016 nl;

geregistreerd op 2 juni 2016

3,23, vijfde lid, onderdelen a en b

4.25, tweede lid, onderdeel a

4.26, tweede lid, onderdeel a

NEN 6090

NEN 6090:2017 nl;

geregistreerd op 2 augustus 2017

3.16, derde lid

3.21, derde lid

3.31, derde lid

4.16, vierde lid

5.15, derde lid

NEN 8020-41

NEN 8020-41:2012 nl;

geregistreerd op 12 september 2012

3.17, eerste en tweede lid

3.18

5.4, tweede lid, onderdeel c

5.4, vierde lid

5.5, tweede lid, onderdelen b en c

5.19, vierde lid

NEN-EN 13501-1

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en; geregistreerd op 16 september 2009

4.20, derde lid

NEN-EN 671-3

NEN-EN 671-3+C11:2015 nl;

geregistreerd op 5 januari 2016

4.16, tweede lid, onderdeel b

NEN-EN 1125

NEN-EN 1125:2008 en;

geregistreerd op 8 februari 2008

4.15, eerste en vierde lid

NEN-EN 1838

NEN-EN 1838:2013 en;

geregistreerd op 7 augustus 2013

4.15, eerste lid

NEN-EN-ISO-7010

NEN-EN-ISO 7010:2012/A6:2017 en;

geregistreerd op 23 mei 2017

4.10, achtste lid

NEN-NPR 2577

NPR 2577:2006 nl;

geregistreerd op 29 maart 2006

3.27

5.7, derde lid

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016;

geregistreerd 12 oktober 2016

3.28

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30:2011;

geregistreerd 12 november 2011

BIJLAGE II, BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE REGELING BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN

Gegevens gemeente

Dossiernummer

datum ontvangst

 

TOELICHTING VOOR HET INDIENEN VAN EEN GEBRUIKSMELDING OP GROND VAN HET BESLUIT BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN

Regels

Het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (hierna het Besluit) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een afgebakende locatie (in het Besluit een plaats genoemd) wordt georganiseerd. Zoals openluchtfestivals, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Is de melding nodig?

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

 • Er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of;

 • er is een evenementenvergunning noodzakelijk en in dat kader is, of worden de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd.

Wanneer is een melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;

 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;

 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:

  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;

  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;

  • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

 • Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. In de gemeentelijke verordening is bepaald wanneer een evenementenvergunning nodig is.

A) Algemene gegevens voor de gebruiksmelding

1) Aanduiding van de activiteit waarvoor de gebruiksmelding wordt gedaan:

..............................................................................................................

2) Reden dat melding verplicht is (aankruisen wat van toepassing is)

 • [ ] Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen.

 • [ ] Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

 • [ ] Er wordt een tijdelijke verblijfsruimte gebruikt die is bestemd voor meer dan 150 personen.

 • [ ] De brandveiligheid op de plaats wordt op een andere manier geregeld dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

3) Gegevens melder

3a) Melder

Voorletters:

 

Voorvoegsels:

 

Achternaam:

 

Straatnaam:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Telefoonnummer:

 

E-mailadres:

 

Een melding kan door een persoon worden gedaan ten behoeve van een rechtspersoon of een andere constellatie. Bij andere constellatie moet u denken aan een tijdelijke samenwerking ten behoeve van bijvoorbeeld een wijkfeest of een ander evenement op een plaats.

3b) Rechtspersoon (bedrijf, instelling, vereniging)

 • [ ] Niet van toepassing (ga naar 3c):

  Naam bedrijf:

   

  KvK-nummer:

   

  Vestigingsnummer:

   

  Correspondentieadres:

  Straatnaam + huisnummer of postbus + nummer:

   

  Postcode:

   

  Plaats:

   

3c) Andere constellatie

 • [ ] Niet van toepassing (ga naar 3d):

  Naam:

   

  Bijzonderheden/omschrijving:

   

3d) Contactpersoon op de plaats

Indien de contactpersoon op de plaats zelf een andere is dan de melder hieronder de contactgegevens invullen:

 • [ ] Niet van toepassing (ga naar 4):

  Voorletters:

   

  Voorvoegsels:

   

  Achternaam:

   

  Straatnaam:

   

  Postcode:

   

  Plaats:

   

  Telefoonnummer:

   

  E-mailadres:

   

4) Eigendomssituatie terrein1

 • [ ] U bent eigenaar van het terrein.

 • [ ] U bent erfpachter van het terrein.

 • [ ] U bent huurder van het terrein.

 • [ ] Anders:

  ..............................................................................................................

  ..............................................................................................................

  ..............................................................................................................

5) Aanwezige brandgevaarlijke stoffen2

Welke gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld propaangasflessen e.d.) zijn aanwezig op de plaats en wat is de opslagwijze.

 • [ ] geen/niet van toepassing (ga naar B1)

  locatie

  Type stoffen/gebruik

  Opslagwijze/gebruik

  Toelichting

         
         
         
         
         
         

B) Gegevens met betrekking tot evenement

1) Plaats (adres waar de activiteit wordt georganiseerd)

Straatnaam:

 

Huisnummer:

 

Postcode:

 

Beschrijving locatie (als geen adres bekend is):

 

2) Omschrijving evenement/activiteit waarvoor melding wordt gedaan

 
 
 
 
 

3) Aanvang en einde van het gebruik

3a) Op welke datum start het afbakenen en inrichten van de locatie/het terrein (dd/mm/jjjj om uu:mm)

 

3b) Op welke datum is het afbakenen en inrichten afgerond (dd/mm/jjjj)

 

3c) Op welke datum start het evenement/de activiteit (dd/mm/jjjj om uu:mm)

 

3d)Op welke datum eindigt het evenement/de activiteit (dd/mm/jjjj om uu:mm)

 

3e) Gedurende welke periode op welke tijd(en) is het terrein/de locatie opengesteld voor bezoekers

 

3f) Eventueel toelichting op de planning/programmering

 

4) Bouwsels

Welke bouwsels (tenten, podia, tribunes e.d.) zijn aanwezig op de locatie/het terrein

 • [ ] geen/niet van toepassing (ga naar 5)

  Nr.

  Bouwsel (beschrijving, oppervlakte

  Max. aantal aanwezige personen

  Toelichting

         
         
         
         
         
         

5) Seizoensgebonden activiteiten3

 • [ ] niet van toepassing (ga naar C).

  Hoeveel jaar is het gebruik van de plaats voorzien

   

  In welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar wordt de plaats gebruikt?

   

C) Toe te voegen bijlagen

C1) Indieningsvereisten

 • 1. Bij gebruiksmelding verstrekt de melder:

  • a. Situatieschets met noordpijl

  • b. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven

 • 2. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:

  • a. de voor personen beschikbare oppervlakte;

  • b. de gebruiksbestemming;

  • c. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit bedoelde inrichtingselementen4, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:

   • 1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;

   • 2. vluchtroutes;

   • 3. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;

   • 4. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;

   • 5. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;

   • 6. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;

   • 7. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en

   • 8. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24

C2) Nadere toelichting

Beschrijving wijze waarop gelijkwaardigheid met regels uit het Besluit is gerealiseerd (alleen van toepassing voor melding waarbij wordt afgeweken van regels uit besluit), of andere relevante informatie.

 
 
 
 
 
 

D) Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik de melding naar waarheid heb ingevuld.

Handtekening melder

Datum en plaats

 

Handtekening

 

TOELICHTING

Artikel 1 (Toepassing normen)

In artikel 1.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) is bepaald dat er bij ministeriële regeling voorschriften worden gegeven over de toepassing van de in dat besluit genoemde normen. Het betreft hoofdzakelijk zogenaamd NEN-normen, die worden opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut. Die normen, waaronder ook NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-NPR 2577, zijn te vinden op de site van het Nederland Normalisatie-Instituut: https://www.nen.nl/NEN-Shop.htm.

Ook wordt er verwezen naar PGS, de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen. Die normen zijn te vinden op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/.

Normen worden met enige regelmaat aangepast of komen soms te vervallen. Dat zou onduidelijkheid kunnen geven voor de aanvrager en de beoordelende gemeente welke norm van toepassing is. Om dat te voorkomen, is in het Bbgbop opgenomen dat de vermelding in bijlage I bij deze regeling bepalend is voor het antwoord op de vraag of een norm van toepassing is, en welke versie, óók als een norm inmiddels is gewijzigd of ingetrokken. Bijlage I zal zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd als een norm is aangepast of gewijzigd. Vanaf het moment dat de geactualiseerde bijlage in werking treedt, heeft deze betekenis voor het gebruik van een plaats waarop die norm betrekking heeft.

Dit is alleen anders als er een gebruiksmelding is ingediend voor het eenmalig gebruik van een plaats. Als tussen het moment van indiening en het gebruik ten gevolge van het wijzigen van een norm deze regeling wordt aangepast, kan noch van de indiener noch van de gemeente worden verlangd zich tussentijds aan te passen aan de gewijzigde normen. In artikel 3 wordt bepaald dat in die situatie de versie van toepassing is die op de datum van indiening in bijlage van de regeling was vermeld. Daarbij is overigens ruimte gelaten aan indiener en gemeente om af te spreken toch de nieuwe versie van de norm toe te passen. Hiervoor zou gekozen kunnen worden indien dit voor beide partijen gunstiger is.

Artikel 2 (Indiening gebruiksmelding)

In artikel 2.2, tweede lid, van het Bbgbop wordt bepaald dat bij ministeriële regeling het model wordt vastgesteld voor het formulier waarmee een gebruiksmelding moet worden ingediend. Er is gekozen voor vaststelling van een model, en niet van een formulier, om meer ruimte te laten aan de gemeente, als ontvangers van de meldingen. Het model dat als basis voor het formulier gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage II van deze regeling.

Gemeenten kunnen de vormgeving van het formulier geheel en al zelf verzorgen. Ook de inhoud van deel A kan naar eigen inzicht van een gemeente worden aangepast. Dit betekent dat de gemeente er voor kan kiezen de algemene gegevens voor de gebruiksmelding op een andere wijze te vragen van de melder, of vragen toe te voegen, of weg te laten. Dit is geregeld in artikel 2, tweede lid. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van de handtekening. De onderdelen B en C mogen inhoudelijk niet worden aangepast.

Die delen hebben namelijk betrekking op de indieningsvereisten die zijn opgenomen in artikel 2.3 van het Bbgbop. In deze opzet is het dus ook mogelijk dat gemeenten een melding en een aanvraag voor een evenementenvergunning in één formulier combineren. Vaak zal er immers een samenloop zijn, en een combinatie biedt dan de mogelijkheid om de administratieve lasten van gebruiker en gemeente zo laag mogelijk te houden. Het Bbgbop houdt in artikel 2.1, derde lid, al rekening met een dergelijk samenloop.

Een gemeente kan aanvullende informatie aan de melder vragen. Artikel 2.4, tweede lid, van het Bbgbop biedt daarvoor de grondslag. Het gaat dan echter om informatie na indiening van de gebruiksmelding; het formulier is daarvoor niet bedoeld.

Het formulier is ontworpen als een PDF, met invoervelden en vaste tekstgedeelten die niet zijn te wijzigen door de melder. De tendens in de communicatie tussen burger en overheid is om steeds meer formulieren digitaal ter beschikking te stellen en ook digitaal af te handelen. Een PDF-formulier kan handmatig worden ingevuld, ondertekend en ingediend bij de gemeente. Het formulier kan ook digitaal worden ingevuld. Dit opent de mogelijkheid om vervolgens het formulier digitaal in te dienen. Ook is denkbaar dat de indiening van een gebruiksmelding wordt geïntegreerd in de dienstverlening via een digitaal loket. Deze regeling biedt de gemeenten alle ruimte. De mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt, is afhankelijk van de staat van de digitale dienstverlening en het beleid ter zake van de gemeente.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

U dient duidelijk te maken in hoeverre u toestemming heeft om gebruik te maken van het terrein.

X Noot
2

Voor de brandweer is het van belang te weten of en waar zich brandgevaarlijke stoffen op het terrein bevinden.

X Noot
3

Deze vraag geeft de gemeente duidelijkheid of dit een terugkerend evenement is. Met het beantwoorden van deze vraag heeft u geen toestemming verkregen voor een volgende keer. U dient dan een nieuwe melding in te dienen.

X Noot
4

In een verblijfsruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen.