Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 71393OverigGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015

Logo Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 28 november 2017 het bestemmingsplan Actualisatieplan Heerhugowaard 2015 gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling heeft uitsluitend betrekking op het perceel Jan Glijnisweg 12 en de gronden direct ten noorden van dat perceel.

 

De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan, naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State, zijn op hoofdlijnen als volgt:

De zone aan de zuidwestzijde van het perceel Jan Glijnisweg 12, tussen de Dierenkliniek en het bouwvlak voor bijgebouwen, wordt bestemd als Agrarisch met Waarden.

De gronden aan de noordoostzijde van het perceel Jan Glijnisweg 12, tot een afstand van 30 meter van het perceel Jan Glijnisweg 14 wordt bestemd als Wonen – 6. Er wordt een bouwvlak opgenomen voor een stolpvormig gebouw met ten hoogste 2 woningen.

Er wordt een bestemming Water opgenomen als begrenzing tussen de bestemming Wonen – 6 aan de achterzijde van het nieuwe perceel.

De toelichting, de financiële onderbouwing, de beantwoording van vragen gesteld vanuit de Provincie en het beeldkwaliteitsplan worden aangevuld.

 

Terinzageligging

Het gewijzigde vastgestelde plan ligt met ingang van 7 december 2017 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1, De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Actualisatieplan Heerhugowaard 2015 invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP48ACTUALISATIE2-VA02 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

 

Beroepsmogelijkheden

Vanaf 7 december 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen het eerdere besluit tot vaststelling hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt een aanhangig bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen een latere wijziging van het bestreden besluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet worden gericht aan:De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Heerhugowaard,

4 december 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

49RO17s