Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2017, 71298VerkeersbesluitenGemeente Zutphen: tijdelijke verkeersmaatregelen centrum Zutphen in verband met het evenement Sfeervol Zutphen op 16 en 17 december 2017

Logo Zutphen

Team Veiligheid: 114323

Zutphen: 14 december 2017

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

gelet op:

artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

overwegende,

dat op 16 en 17 december 2017 het evenement Sfeervol Zutphen wordt gehouden op verschillende locaties in de binnenstad van Zutphen;

dat tijdens het evenement allerlei kramen en objecten worden geplaatst en er verschillende activiteiten plaatsvinden;

dat de betreffende straten dan ook gevrijwaard moeten zijn van geparkeerde auto’s en alleen toegankelijk zijn voor voetgangers;

dat voorafgaand aan en na afloop van het evenement werkzaamheden moeten worden verricht om het terrein in te richten en op te ruimen;

dat de veiligheid van de bezoekers en de overige weggebruikers in gevaar kan komen als er geen maatregelen worden getroffen tijdens deze werkzaamheden en tijdens het evenement zelf;

dat door het tijdelijk afsluiten van de Groenmarkt, Nieuwstad, Lange Hofstraat, Pelikaanstraat, Spittaalstraat, Bornhovestraat, Oude Wand, Laarstraat en Zaadmarkt die veiligheid wel kan worden geboden;

dat de Dieserstraat parallel ligt aan de Nieuwstad en een eenrichtingsweg is;

dat de Laarstraat eveneens een eenrichtingsweg is;

dat door het afsluiten van de Nieuwstad en daardoor tevens van de toegangswegen tot de Dieserstraat de woningen en parkeerplaatsen in de Dieserstraat niet bereikbaar zijn;

dat door het afsluiten van een deel van de Laarstraat het verkeer vanaf het Hogestraatje geen doorgang kan vinden;

dat dit opgelost kan worden door de verplichte rijrichting in de Dieserstraat, Beekstraat, Lievevrouwestraat en in een deel van de Laarstraat (tussen de aansluiting met het Hogestraatje en Laarstraat 31) tijdelijk op te heffen;

dat in geval van calamiteiten de hulpverleningsdiensten via de Dieserstraat rijden;

dat het gelet daarop en in verband met het tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Dieserstraat niet wenselijk is dat in de straat geparkeerd wordt;

dat daarom tevens een tijdelijk parkeerverbod geldt voor de parkeervakken in de Dieserstraat;

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen de grenzen van en in beheer zijn bij de gemeente Zutphen;

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de districtschef van het regionale politiekorps Noord-Oost Gelderland, district IJsselstreek;

b e s l u i t e n:

 • 1.

  de Zaadmarkt vanaf 16 december 2017 om 17.00 uur tot 17 december 2017 21.30 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  de onder a tot en met h genoemde straten op 17 december 2017 vanaf 06.00 uur tot 21.30 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

  • a.

   Groenmarkt;

  • b.

   Nieuwstad;

  • c.

   Lange Hofstraat;

  • d.

   Pelikaanstraat;

  • e.

   Spittaalstraat;

  • f.

   Bornhovestraat;

  • g.

   Oudewand;

  • h.

   Laarstraat (tussen aansluiting Boompjeswal en Laarstraat 31);

 • 3.

  een parkeerverbod in te stellen op 17 december 2017 vanaf 06.00 uur tot 21.30 uur geldend voor de parkeervakken aan de oostzijde van de Dieserstraat, tussen de aansluiting met de Isendoornstraat en Halterstraat, door het plaatsen van bord E1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 4.

  de eenrichtingsweg in de Laarstraat (tussen nummer 31 en aansluiting met het Hogestraatje), de Dierstraat, Beekstraat en Lievevrouwestraat op 17 december 2017 vanaf 06.00 uur tot 21.30 uur op te heffen door het verwijderen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker van het team Veiligheid

Lisette Senger

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

Wilt u toch bezwaar maken? Schrijf dan een bezwaarschrift en stuur deze naar ons op. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.