Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 november 2017, nr. VO/1221668, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling voor het kalenderjaar 2018 en van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 in verband met het uitstellen van de vervaldatum

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden in de onderdelen «nieuwkomer eerste categorie» en «nieuwkomer tweede categorie» de woorden ‘1 oktober 2015’ vervangen door: 1 oktober 2016.

B

In de artikelen 3 en 4, vierde lid, wordt ‘het kalenderjaar 2017’ vervangen door: het kalenderjaar 2018.

C

In artikel 4, tweede lid, onder a, worden de woorden ‘€ 2.750 per kwartaal’ vervangen door: € 2.791,37 per kwartaal.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de slotzin vervangen door: Aanvragen die voor de peildata, bedoeld in artikel 4, vierde lid, niet uiterlijk op respectievelijk 15 januari, 16 april, 16 juli en 15 oktober 2018 door de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn ontvangen, worden afgewezen.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, mag het bevoegd gezag voor een school niet eerder aanvullende bekostiging hebben ontvangen voor de organisatie van eerste opvang. De school dient te beschikken over een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de school nog niet eerder aanvullende bekostiging heeft ontvangen van de gemeente voor de organisatie van eerste opvang. De school bewaart deze verklaring in haar administratie.

E

In artikel 9 wordt ‘1 januari 2018’ vervangen door: 1 januari 2019.

ARTIKEL II

In artikel 9 van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 worden de woorden ‘1 januari 2018’ vervangen door: 1 januari 2019.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 (de regeling) in werking getreden. Op grond van de regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs (vo) subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. De regeling was aanvankelijk als overgangsregeling voor het kalenderjaar 2017 bedoeld. Omdat het meer tijd kost om ervoor te zorgen dat de systemen de aanvullende middelen automatisch kunnen uitkeren in plaats van op aanvraag, wordt de regeling met een jaar verlengd.

Het bedrag voor nieuwkomers van de eerste categorie is verhoogd in verband met de jaarlijkse loonbijstelling. De loonbijstelling van 2017 is verwerkt in het bedrag voor 2018. Omdat de loonbijstelling alleen geldt voor de reguliere bekostiging, is alleen het kwartaalbedrag voor nieuwkomers van de eerste categorie verhoogd. In dat kwartaalbedrag is immers de reguliere bekostiging verwerkt.

Ten slotte is in artikel 5, tweede lid, toegevoegd dat een bevoegd gezag, wil het in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, niet eerder aanvullende bekostiging mag hebben ontvangen voor de organisatie van eerste opvang. In het verleden hebben sommige bevoegde gezagen van gemeenten dan wel van de Dienst Uitvoering Onderwijs hiervoor subsidie ontvangen. Het oude artikel 5, tweede lid, beoogde vooral samenloop met gemeentelijke subsidies te voorkomen. Het nieuwe tweede lid beoogt dat een bevoegd gezag dat deze subsidie reeds eerder heeft ontvangen voor een school, ongeacht of die door de centrale dan wel een decentrale overheid werd verstrekt, de eenmalige subsidie voor deze school niet opnieuw kan ontvangen.

De wijziging brengt geen extra administratieve lasten met zich en heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte subsidies.

Wijziging Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017

In artikel 9 van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 is de vervaldatum uitgesteld van 1 januari 2018 naar 1 januari 2019. De reden hiervoor is dat een verlenging van de prestatiebox in voorbereiding is. Omdat de juiste gegevens nog niet beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om alvast te voorkomen dat de prestatiebox op 1 januari 2018 vervalt. De onderhavige wijziging betreft uitsluitend de vervaldatum en nog geen verlenging van de mogelijkheid om scholen te subsidiëren.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven