Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 70580VergunningenAmsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend - IJburglaan 11, 1095 KG Amsterdam

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een omgevingsvergunning voor het oprichten van een wasstraat met wasboxen en stofzuigplekken naast het bestaande tankstation Kriterion.

Aanvrager: Stichting Onderlinge Studentensteun

Zaaknummer: 3049592

OLO nummer: 2724513

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op:

- www.odnzkg.nl onder bekendmakingen Amsterdam

- Stadsloket Centrum, bij de afsprakenbalie, van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, Amstel 1 (Stopera) Amsterdam

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.M1705PBSTD-VG01

Beroep 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).