Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70416

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente De Ronde Venen - het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bijPapehof–Abcoude.

Logo De Ronde Venen

Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen

Inleiding

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Papehof – Abcoude.

Het verzoek dient getoetst te worden aan de beleidsregel ‘Gehandicapten-parkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen

 • 1. De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeer-plaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’, vastgesteld door het college van Burge-meester en Wethouders op 4 januari 2011. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een gehandicapten-parkeerkaart; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

 • 2. De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onderstaand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Er is geen garage of oprit aanwezig.

 • 3. Gelet op bovenstaande overwegingen, voldoet de aanvraag niet aan deze criteria nu de aanvrager de mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren. Dit betekent dat de aanvraag moet worden afgewezen. Op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht kan echter, in uitzonderlijke gevallen, van het beleid worden afgeweken. Vastgesteld is dat de parkeergelegenheid op het eigen terrein, om meerdere redenen, niet geschikt is om ingericht te worden als gehandicaptenparkeerplaats. Aangezien de aanvrager wel voldoet aan de overige criteria van het beleid is, alles overwegende, besloten in dit geval gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid en de aanvraag te honoreren. Het advies luidt om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 2. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’ d.d. 4 januari 2011.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente De Ronde Venen.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie – via het politie aanspreekpunt, de verkeerscoördinator Politie Midden Nederland/District West/afdeling Verkeer - ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.

Besluiten

 

 • 1.

  1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), bij Papehof  te Abcoude een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

 • 2.

  2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeers-maatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  3. een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 

 • 4.

  4. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. 

  Datum en Ondertekening

  Mijdrecht, 7 december 2017

  Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

  R. Schoots

  afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimten

   

  Inzage

  Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie op de gemeentepagina in het Witte Weekblad, tijdens de openingstijden, achter de balie in het gemeentehuis.

              

  Bezwaar  

  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

   

  Verzoek om een voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

  Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

   

  Datum effectuering

  Het besluit zal na bekendmaking via de publicatie op de gemeentepagina in het Witte Weekblad worden uitgevoerd.

   

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl