Vastgesteld wijzigingsplan Duifhuisweg 2

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om na splitsing van het bestaande perceel gelegen aan de Duifhuisweg 2 te Oisterwijk op de nieuw ontstane bouwpercelen twee extra woningen te realiseren.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 21 november 2017 heeft het college het wijzigingsplan Duifhuisweg 2, Oisterwijk ( NL.IMRO.0824.WPDuifhuisweg2-VA01 ) vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018, gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • via www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over heeft kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Beschikking hogere waarde geluid

In het plan is de realisatie van woningen mogelijk waarbij de geluidbelasting boven de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. De gemeente heeft daarom een hogere grenswaarde vastgesteld. Het besluit tot vaststellen hogere grenswaarden wijkt niet af van het ontwerpbesluit en tegelijk met het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage bij de publieksbalie. Het besluit is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. maar wel op de overige genoemde wijzen.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het het gaat om de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven