Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit PersoonsgegevensStaatscourant 2017, 70162Interne regelingen

Besluit van de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerstaken aan functionarissen van het secretariaat (Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens)

De directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017 en artikel 1 van de Regeling mandaat beheer directeur CBP;

Besluit:

Artikel 1

Aan functionarissen, werkzaam als directeur en afdelingshoofd bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van de Autoriteit, voor zover het aangelegenheden betreft die als zodanig op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn vermeld.

Artikel 2

De ondertekening van documenten die door een betrokken directeur en afdelingshoofd krachtens de in artikel 1 verleende volmacht of machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens de Minister van Justitie en Veiligheid,

De directeur van de directie…/Het hoofd van de afdeling.../

van de Autoriteit Persoonsgegevens,

(gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.

Artikel 3

De Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden, coördinatoren en controller CBP en de Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens, B.D. Hollander

TOELICHTING

Op grond van het Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017 (hierna: het Mandaatbesluit) heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter van de Autoriteit mandaat verleend ten aanzien van de beheersaangelegenheden van de Autoriteit. Tevens is in artikel 3, eerste lid, van het Mandaatbesluit de mogelijkheid gecreëerd om ondermandaat te verlenen aan de directeur van de Autoriteit. Bij de Regeling mandaat beheer directeur CBP is ten behoeve van het afwikkelen van aangelegenheden met een beheersmatig karakter aan de directeur, hoofd van het secretariaat van het CBP, mandaat, volmacht en machtiging verstrekt.

In dit besluit worden de aan directeur toekomende volmacht en machtiging voor het kunnen afwikkelen van specifieke beheersaangelegenheden doorgegeven aan de directeuren van de verschillende directies en de afdelingshoofden bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit is dit uitdrukkelijk toegestaan. Vooruitlopend op het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 en EU-richtlijn 2016/680, zal de nieuwe organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens op 1 januari 2018 al zoveel mogelijk functioneren conform de nieuwe uitvoeringspraktijk per 25 mei 2018. Daarmee gaat een reorganisatie van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens gepaard. Met dit besluit wordt bewerkstelligd dat aan de nieuwe functies binnen deze organisatie volmacht en machtiging wordt verleend voor beheerstaken.

Evenals is gedaan in de Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP, is er in dit besluit voor gekozen de exacte aanduiding van welke functionarissen en welke aangelegenheden het betreft op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te publiceren. Hierdoor kan flexibeler op veranderingen op het gebied van de uit naam van de Minister van Justitie en Veiligheid uit te voeren beheerstaken worden ingespeeld dan via het bekend maken daarvan door middel van een publicatie in de Staatscourant.

Namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens, B.D. Hollander