Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit PersoonsgegevensStaatscourant 2017, 70149Interne regelingen

Besluit houdende wijziging van het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 2 tot en met 5 komen als volgt te luiden:

Artikel 2

 • 1. Het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens is samengesteld uit:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek;

  • c. de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie;

  • d. de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering;

  • e. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie.

 • 2. De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, staan onder leiding van een directeur.

 • 3. De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

Artikel 3

 • 1. De algemeen directeur is belast met de ambtelijke leiding van het secretariaat.

 • 2. Tot deze taak behoort in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van de Autoriteit Persoonsgegevens over aangelegenheden, de Autoriteit Persoonsgegevens betreffende;

  • b. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • c. het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering voor de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • d. het uitoefenen van de algemene controlefunctie namens de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • e. het voorzitterschap van het directieberaad;

  • f. het zorgdragen voor het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering.

Artikel 4

De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek is belast met:

 • a. het desgevraagd verstrekken van informatie aan burgers, bedrijven en organisaties;

 • b. het behandelen van verzoeken om handhaving, inclusief de afwijzing van dergelijke verzoeken;

 • c. het behandelen van verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 23, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d. het behandelen van verzoeken om bemiddeling of advisering in geschillen als bedoeld in artikel 47 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e. het uitvoeren van onderzoeken naar de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens en het aanwenden van bevoegdheden neergelegd in of samenhangend met de artikelen 51, eerste lid, 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 35 van de Wet politiegegevens, artikel 27 (in samenhang bezien met artikel 39r) van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 4.1 van de Wet basisregistratie personen;

 • f. het afhandelen van meldingen van een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet.

Artikel 5

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie is belast met:

 • a. het behandelen van verzoeken als bedoeld in artikel 25 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • b. het behandelen van verzoeken om een zienswijze;

 • c. het bijhouden van een register van aangemelde gegevensverwerkingen als bedoeld in artikel 30 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d. het doen van onderzoek naar en beslissen over voorafgaande onderzoeken als bedoeld in artikel 32 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e. het uitvoeren van onderzoeken naar de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens en het aanwenden van bevoegdheden neergelegd in of samenhangend met de artikelen 51, eerste lid, 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 35 van de Wet politiegegevens, artikel 27 (in samenhang bezien met artikel 39r) van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 4.1 van de Wet basisregistratie personen;

 • f. het fungeren als contactpunt voor functionarissen voor de gegevensbescherming en het bijhouden van een lijst van aangemelde functionarissen voor de gegevensbescherming;

 • g. het beoordelen van de controleresultaten van privacy audits als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet politiegegevens;

 • h. het verlenen van goedkeuring aan binding corporate rules voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie;

 • i. het beoordelen van aanvragen om vergunningverlening voor doorgifte aan derde landen zonder passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 5a

 • 1. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering is belast met:

  • a. het opleggen van bestuurlijke sancties als bedoeld in de artikelen 61, vierde lid, 65 en 66 van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 35, tweede lid, van de Wet politiegegevens, artikel 27, tweede lid, (in samenhang bezien met artikel 39r) van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 4.1, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 15.2, derde lid, en 15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet), alsmede het adviseren daarover;

  • b. het opstellen van een invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c. de bevoegdheid om met andere toezichthouders samenwerkingsprotocollen vast te stellen als bedoeld in artikel 51a van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • d. de behandeling van beslissingen op bezwaarschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften;

  • e. het behandelen van (hoger)beroepschriften en voorlopige voorzieningen, waaronder begrepen het instellen van (hoger) beroep, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens partij is;

  • f. klachtafhandeling in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • g. advisering over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens;

  • h. normuitleg als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • i. het opstellen van een beschikking in geval van niet tijdig beslissen als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • j. het afhandelen van verzoeken om informatie onder meer gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur;

  • k. het doen van aangifte bij en fungeren als contactpunt voor het Openbaar Ministerie.

 • 2. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering treedt op als juridisch adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de Autoriteit Persoonsgegevens en het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 5b

De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie is belast met:

 • a. het voorbereiden van de midden- en langetermijnstrategie van de Autoriteit Persoonsgegevens en het verzorgen van de interne controlefunctie ter bewaking van de uitvoering van die strategie en doorlooptijden;

 • c. het bevorderen bij een breed publiek van de bekendheid met en inzicht in de rechten, risico’s, regels, waarborgen die voortvloeien uit wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens;

 • d. zorgdragen voor de externe en interne communicatie;

 • e. zorgdragen voor het contact met en het coördineren van de inbreng voor internationale overleggen en van de samenwerking met toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten;

 • f. het opstellen van beleidsregels.

B

Artikel 9 komt als volgt te luiden:

Artikel 9

Aan de functionarissen van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering, bekleed met de functie directeur, afdelingshoofd, coördinerend beleidsmedewerker en senior adviseur, wordt machtiging verleend de Autoriteit Persoonsgegevens te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

C

Artikel 10 komt als volgt te luiden:

Artikel 10

 • 1. Bij afwezigheid of ontstentenis van de algemeen directeur zijn de directeuren van de directies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met e, bevoegd deze te vervangen.

 • 2. Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de directeuren van een directie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met e, zijn de overige directeuren en de algemeen directeur bevoegd deze te vervangen.

 • 3. Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de afdelingshoofden van een directie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met e, zijn de overige afdelingshoofden en de directeur van die directie bevoegd deze te vervangen.

D

In artikel 11, vierde lid, wordt ‘de directeur en de hoofden van de afdeling’ vervangen door: de algemeen directeur en de directeuren van de directie.

E

In artikel 14 wordt ‘Aan de directeur en de hoofden van de afdeling’ vervangen door: Aan de algemeen directeur en de directeuren van de directies.

F

De Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

27 november 2017

Autoriteit Persoonsgegevens, A. Wolfsen Voorzitter

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

BIJLAGE

BIJLAGE, BEHOREND BIJ HET BESLUIT MANDAAT EN MACHTIGING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. de algemeen directeur;

  • 2. de directeur;

  • 3. het afdelingshoofd;

  • 4. De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek en de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie:

   • i. de senior inspecteur;

  • 5. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • ii. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • iii. de senior adviseur;

  • 6. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • iv. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • v. de senior adviseur.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek:

   • i. de inspecteur;

  • 2. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • ii. de adviseur;

   • iii. de medewerker administratie;

  • 3. De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • iv. de adviseur;

   • v. de medewerker communicatie.

TOELICHTING

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 en EU-richtlijn 2016/680 zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden ingetrokken onderscheidenlijk zal de Wet politiegegevens worden gewijzigd. De bestaande organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens zal met het intrekken van de Wbp worden opgeheven.

In het wetsvoorstel uitvoeringswet AVG en het wetsvoorstel inzake de implementatie van richtlijn 2016/680 (Wijzigingswet) zal de nieuwe organisatie worden opgericht en aangewezen als toezichthouder op de AVG en de Wijzigingswet. Vooruitlopend daarop zal de nieuwe organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens op 1 januari 2018 al zoveel mogelijk functioneren conform de nieuwe uitvoeringspraktijk per 25 mei 2018. Daarmee gaat een reorganisatie van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens gepaard. De nieuwe structuur is in dit wijzigingsbesluit opgenomen, waarbij uitgangspunt is geweest de nieuwe organisatie per 25 mei 2018, gebaseerd op de huidige taken en bevoegdheden uit de Wbp. Met dit besluit wordt bewerkstelligd dat aan de nieuwe functies binnen deze organisatie mandaat en/of machtiging wordt verleend. Per 25 mei 2018 zal een nieuw Mandaatbesluit van kracht worden, dat onder meer de taken en bevoegdheden uit de AVG, de uitvoeringswet en de Wijzigingswet aan de diverse directies toebedeelt.

Autoriteit Persoonsgegevens, A. Wolfsen Voorzitter