Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2017, 70079Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 27 november 2017, nr. 2159073, tot wijziging van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie in verband met de verlenging van de looptijd van de regeling tot 1 januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 26, eerste en tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling toetsing geweldsbeheersing politie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1. Het bevoegd gezag biedt de ambtenaar ten minste 32 uren de gelegenheid tot het deelnemen aan de toetsing en de training ter voorbereiding daarop. Tevens ziet het bevoegd gezag er op toe dat de ambtenaar zich voorbereidt en het trainingsaanbod opvolgt. De ambtenaar bereidt zich voor op de af te leggen toetsen en volgt daarvoor het trainingsaanbod op.

B

Artikel 7a komt te luiden als volgt:

Artikel 7a

Deze regeling vervalt op 1 januari 2021.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Deze regeling behelst een tweetal wijzigingen van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie (hierna: de RTGP): een wijziging van artikel 3, eerste lid en van artikel 7a.

Wijziging van artikel 3, eerste lid, van de RTGP

Op grond van de RTGP, zoals dit luidde voor inwerkingtreding van de voorliggende regeling, biedt het bevoegd gezag RTGP-plichtige medewerkers ten minste 32 uur voor training en toetsing (artikel 3, eerste lid).

Aan dit artikellid is toegevoegd dat het bevoegd gezag er op toe ziet dat de medewerker zich voorbereidt en het trainingsaanbod opvolgt. De medewerker wordt vervolgens geacht zich voor te bereiden op de af te leggen toetsen en daarvoor het trainingsaanbod op te volgen. Dit om te bevorderen dat de aangeboden tijd voor training en toetsing ook wordt benut.

Wijziging van artikel 7a van de RTGP

Op grond van artikel 7a van de RTGP, zoals dit luidde voor inwerkingtreding van de voorliggende regeling, vervalt deze regeling op 1 januari 2018. Deze datum houdt verband met de invoering van de Integrale beroepsvaardigheidstraining (IBT) Nieuwe Stijl.

Gezien het tijdpad dat voor de volledige implementatie van IBT Nieuwe Stijl is uitgezet wordt de looptijd van de RTGP thans met drie jaar verlengd tot 1 januari 2021.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus