Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 70064Vergunningen

Verlenging opsporingsvergunning aardwarmte Sexbierum, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

29-11-2017

DGETM-EO / 17189559

Procesverloop:

  • AC Hartman Beheer B.V. en de gemeente Franekeradeel zijn houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) van 16 juli 2009, verleende opsporingsvergunning voor het gebied genaamd Sexbierum, met kenmerk ET/EM/ 9121346 (Staatscourant 2009, nr. 11805). Laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van EZK van 10 juni 2015, met kenmerk DGETM-EM/ 15074985 (Staatscourant 2015, nr. 18017);

  • de opsporingsvergunning Sexbierum geldt tot 1 december 2017;

  • bij brief van 18 oktober 2017 heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning.

Gelet op artikel 18, derde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

De tekst van artikel 6 van het besluit ET/EM/ 9121346, laatstelijk gewijzigd bij besluit met kenmerk DGETM-EM/ 15074985, wordt vervangen door de volgende tekst: De vergunning geldt, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 maart 2020.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid Energie en Omgeving

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.